Saamelaiskäräjistä annetun lain muuttaminen

OM0126:00/06/01/1998 Säädösvalmistelu

Saamelaismääritelmän lisäksi samassa yhteydessä selvitetään myös saamelaiskäräjävaalien vaaliluettelon julkisuus sekä yleisten asiakirjojen julkisuudesta annetun lain (83/1951) ja hallintomenettelylain (598/1982) soveltaminen saamelaiskäräjiin ja tehdään asian mahdollisesti vaatimat lainmuutokset.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM0126:00/06/01/1998

Asianumerot 3703/34/95 OM

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu – 26.8.1998

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen pääasiallisena tarkoituksena on muuttaa saamelaiskäräjälain (974/1995) saamelaismääritelmä kieliperusteiseksi.

Tiivistelmä

Saamelaismääritelmän lisäksi samassa yhteydessä selvitetään myös saamelaiskäräjävaalien vaaliluettelon julkisuus sekä yleisten asiakirjojen julkisuudesta annetun lain (83/1951) ja hallintomenettelylain (598/1982) soveltaminen saamelaiskäräjiin ja tehdään asian mahdollisesti vaatimat lainmuutokset.

Lähtökohdat

Saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa koskeva lainsäädäntö eli hallitusmuodon 51 a § (laki 973/1995) ja laki saamelaiskäräjistä (974/1995) vahvistettiin 17.7.1995 ja se tuli voimaan 1.1.1996.