Luottotietolain yhteensovittaminen EU:n tietosuoja-asetuksen kanssa

OM023:00/2019 Säädösvalmistelu

Luottotietolakiin, maksupalvelulakiin ja rikosrekisterilakiin on tarkoitus tehdä EU:n tietosuojasääntelyn edellyttämät muutokset.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM023:00/2019

Asianumerot VN/7796/2019

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 19.8.2019 – 17.5.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 17.2.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 18/2020
  Arvioitu uusi esittelyviikko 26/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  29.6.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 34/2022

Esityksen tarkoituksena on luottotietolain (527/2007) muuttaminen vastaamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus). 1.6.2021: esitykseen yhdistetty hanke OM061:00/2020, HE laiksi luottotietolain muuttamisesta.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Virpi Koivu, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 071
[email protected]

Tiivistelmä

Luottotietolakiin, maksupalvelulakiin ja rikosrekisterilakiin on tarkoitus tehdä EU:n tietosuojasääntelyn edellyttämät muutokset.

Lähtökohdat

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus), jäljempänä tietosuoja-asetus, ja Euroopan parlamentin tuli voimaan 5 päivänä toukokuuta 2016.Tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkoi 25 päivänä toukokuuta 2018. Tietosuoja-asetusta täydentävä tietosuojalaki (1050/2018) ja laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä (1054/2018) tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Henkilötietojen käsittelyyn sovellettavien yleislakien lisäksi henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä on runsaasti erityislaeissa, kuten luottotietolaissa (527/2007), maksupalvelulaissa (290/2010) ja rikosrekisterilaissa (770/1993). Hankkeen tarkoituksena on muuttaa luottotietolaki, maksupalvelulaki ja rikosrekisterilaki vastaamaan EU:n tietosuojasääntelyä. Näiden lakien muutostarpeita on arvioitu oikeusministeriön asettamassa työryhmässä, jonka toimikausi päättyi 31.12.2018.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.