Hallituksen esitys OM/2022/140

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2022 18.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 148/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Jasmiina Jokinen, p. 029 5150078

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi yhdenvertaisuuslakia, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta annettua lakia, yhdenvertaisuusvaltuutetusta annettua lakia ja työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta annettua lakia. Esitys perustuu pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman kirjauksiin. Esityksen mukaan yhdenvertaisuussuunnittelu ja yhdenvertaisuuden edistäminen koskisi myös varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia. Yhdenvertaisuusvaltuutetulla olisi toimivalta valvoa lain noudattamista myös työelämässä. Työsuojeluviranomaisen valvontatoimivaltaa tarkennettaisiin ja mahdollistettaisiin kehotuksen antaminen myös työnantajan velvollisuudesta arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta voisi suosittaa hyvityksen maksamista. Hyvityksen vaatimisen määräaika katkeaisi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsittelyn ajaksi. Velvollisuus tehdä kohtuullisia mukautuksia koskisi myös mahdollisuutta saada viranomaisten palveluita. Kohtuullisia mukautuksia arvioitaessa otettaisiin ensisijaisesti huomioon vammaisen henkilön tarpeet. Lisäksi ehdotetaan muutoksia muun muassa häirinnän määritelmään ja velvollisuuteen puuttua häirintään, asian viemiseen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan, työnantajan yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteeseen sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan organisaatioon ja menettelyyn. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (RV)

Vaikutukset

Esityksellä olisi myönteisiä vaikutuksia muun muassa yhdenvertaisuuden ja syrjinnän uhrin oikeusturvan toteutumiseen. Esityksellä olisi vaikutuksia myös mm. viranomaisiin ja yrityksiin. Yhdenvertaisuusvaltuutetun uusi valvontatehtävä työelämässä, yhdenvertaisuussuunnittelun ja edistämistehtävän laajeneminen varhaiskasvatukseen ja mahdollisuus viedä asia lautakuntaan ilman nimettyä asianomistajaa edellyttäisivät yhteensä 5 henkilötyövuoden (á 90 000 euroa, sisältäen 5 000 euroa palvelukeskusten htv-sidonnaisia maksuja) lisäystä. Ehdotettujen muutosten myötä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan saapuvien hakemusten määrän arvioidaan kasvavan ja edellyttävän lautakunnan resurssien kasvattamista yhdellä henkilötyövuodella (90 000 euroa, sisältäen 5 000 euroa palvelukeskusten htv-sidonnaisia maksuja). Kyse olisi pysyvistä vaikutuksista. Vuoden 2023 osalta kulut olisivat pienemmät, koska laki tulisi voimaan 1.6.2023. Valtion vuoden 2023 talousarvioesityksessä ehdotetaan 53 000 euron määräraha momentille 25.01.01 (Oikeusministeriön toimintamenot) kattamaan aiheutuvat kustannukset yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle sekä 263 000 euron määräraha momentille 25.01.03 (Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot) kattamaan yhdenvertaisuusvaltuutetulle aiheutuvat kustannukset. Varhaiskasvatuksen yhdenvertaisuussuunnitteluvelvoitteen arvioidaan lisäävän kuntien kustannuksia vuonna 2023 yhteensä 188 000 eurolla ja tämän jälkeen noin 1/3 tästä summasta (62 670 euroa) vuosittain. Kustannukset esitetään korvattaviksi kuntien peruspalvelujen valtionosuuden kautta ja ne kohdistuisivat talousarvion momentille 28.90.30 Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen. Esityksestä aiheutuvat kustannukset katetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen puitteissa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen