Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/94

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2023 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 106/2022 vp; EV 211/2022 vp)

HE 106/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen, p. 029 5150338

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta, lain rikosrekisterilain 2 ja 5 §:n muuttamisesta, lain pakkokeinolain 9 luvun muuttamisesta ja lain Suomen osallistumisesta Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) toimintaan annetun lain 8 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen