Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/173

« Tasavallan presidentin esittely 19.1.2023 17.19

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rautatiekuljetuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 240/2022 vp; EV 176/2022 vp)

HE 240/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Johanna Isoaho, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150213
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rautatiekuljetuslain 2 ja 8 a §:n muuttamisesta, lain liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja lain kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain 2 ja 14 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 7 päivänä kesäkuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen