Valtioneuvoston kirjelmä OM/2023/2

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.11.2023 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisista rajat ylittävistä yhdistyksistä sekä asetukseksi asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) 2018/1724 muuttamisesta

U 71/2023 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Kaisa Ikonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Juha Jokinen, p. +358 295 150 039

Asia

Direktiivissä ehdotetaan säädettäväksi toimenpiteistä, joilla koordinoidaan eurooppalaisten rajat ylittävien yhdistysten perustamis- ja toimintaedellytyksiä, jotta voidaan helpottaa tällaisten yhdistysten sijoittautumisvapauden käyttöä ja toimintaa sisämarkkinoilla. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden olisi sallittava eurooppalaisen rajat ylittävän yhdistyksen perustaminen ja tunnustettava tällaisen toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn yhdistyksen oikeushenkilöllisyys. Eurooppalaisen rajat ylittävän yhdistyksen perustamisen, oikeushenkilöllisyyden, sääntöjen sisällön, rekisteröinnin, kotipaikan siirron sekä purkautumisen ja lakkauttamisen ohella direktiivissä ehdotetaan säädettäväksi eurooppalaisten rajat ylittävien yhdistysten yhdenvertaisesta kohtelusta.

Luonteeltaan teknisellä asetusehdotuksella muutettaisiin sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmää sekä digitaalista palveluväylää koskevia asetuksia. Ehdotuksen tarkoituksena on mahdollistaa direktiivin täytäntöönpanon edellyttämä tietojenvaihto jäsenvaltioiden välillä.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.