Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa lapsille parempaa suojaa seksuaalirikoksia vastaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 4.5.2010 8.00
Tiedote -

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista nykyistä ankarampia rangaistuksia ja uusia tekoja rangaistaviksi. Uudistuksella halutaan korostaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten paheksuttavuutta ja estää niitä. Lasten suojaa parannettaisiin tarkastamalla heidän kanssaan toimivien rikostaustat nykyistä tarkemmin. Työryhmä luovutti 4. toukokuuta yksimielisen ehdotuksensa oikeusministeri Tuija Braxille.

De flesta av de ändringar som arbetsgruppen föreslår hänför sig till det nationella ikraftsättandet av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp, men en del av dem föranleds av inhemska behov av ändringar i lagstiftningen.

Arbetsgruppen föreslår att till lagen fogas en ny straffbestämmelse om lockande av barn i sexuella syften. Enligt den nya bestämmelsen gör en person sig skyldig till ett brott om han eller hon eftersträvar att träffa eller ha andra kontakter med ett barn i syfte att framställa barnpornografi eller sexuellt utnyttja barnet (s.k. grooming). Kontakt kan ske till exempel på Internet eller via e-post eller mobiltelefon. Till detta brott gör sig skyldig också den som förleder ett barn att mot ersättning företa någon sexuell handling eller att uppträda i en anordnad sedlighetssårande föreställning, om strängare straff inte föreskrivs för gärningen någon annanstans i lagen. Straffet för detta brott ska vara böter eller fängelse i högst ett år.

Beskådande av en sedlighetssårande föreställning med barn ska också införas som ny brottsbenämning. Straffet för detta brott ska vara böter eller fängelse i högst ett år.

Minimistraffet för sexuellt utnyttjande av barn höjs från fängelse i 14 dagar till fängelse i fyra månader. Maximistraffet ska fortfarande vara fängelse i fyra år.

I motsats till idag ska samlag med ett barn som är under 16 år som utgångspunkt anses som grovt sexuellt utnyttjande av barn. Ett brott ska kunna ansessom grovt också när det omfattar flera gärningar som riktas mot samma barn eller om brottet riktar sig mot flera barn.

Maximistraffet för köp av sexuella tjänster av ung person ska höjas från fängelse i ett år till två år.

Rekvisiten för straffbestämmelserna om barnpornografi ska preciseras och kompletteras. Enligt förslaget ska innehav vara straffbart i större utsträckning än för närvarande. Till exempel den som har ingått ett avtal om användning av avgiftsbelagda webbplatser med barnpornografiskt innehåll eller den som upprepade gånger besöker samma webbplats med barnpornografiskt innehåll kan göra sig skyldig till innehav av en sedlighetssårande bild av barn.

Från definitionen för sexuell handling avlägsnas förutsättningen för straffbarhet enligt vilken gärningsmannen genom gärningen ska uppnå sexuell upphetsning eller tillfredsställelse. En tillräcklig förutsättning för straffbarhet är enligt förslaget att handlingen med hänsyn till gärningsmannen och den som är föremål för handlingen samt omständigheterna vid handlingen har en väsentligt sexuell innebörd. Problemet med den nuvarande situationen har bedömts vara att för mycket avseende fästs vid gärningsmannens syfte och att det är svårt att leda detta syfte i bevis.

Särskilda preskriptionsbestämmelser tillämpas redan nu på vissa sexualbrott som riktar sig mot barn. Enligt förslaget ska åtalsrätten även för tvingande till sexuell handling som riktar sig mot barn, sexuellt utnyttjande, koppleri, grovt koppleri, människohandel och grov människohandel preskriberas tidigast då offret fyller 28 år. Åldersgränsen ska vara 23 år i fråga om sådant lockande av barn i sexuella syften som gäller att mot ersättning företa någon sexuell handling eller att uppträda i en anordnad sedlighetssårande föreställning.

Juridiska personers straffansvar ska utvidgas så att det också gäller sådant lockande av barn i sexuella syften där syftet med att träffa eller att haandra kontakter med ett barn är att framställa barnpornografi.

En person som i sin näringsverksamhet har gjort sig skyldig till ett barnpornografibrott eller ett koppleri- eller människohandelsbrott som riktar sig mot en person under 18 år ska kunna meddelas näringsförbud. Ett tillfälligt förbud ska först kunna meddelas, om detta är nödvändigt för att förebygga att ett brott begås.

Till exempel för personer som är anställda inom social- och hälsovård, undervisning och ungdomsverksamhet samt alla professionella inom hälsovården ska kunna trots sekretessbestämmelserna göra en anmälan till polisen, när de på grund av omständigheter som har kommit till deras kännedom i deras uppgifter har skäl att misstänka ett sexualbrott som har riktat sig mot en person som är yngre än 18 år.

Alla sexualbrott som riktar sig mot barn ska lyda under allmänt åtal. De ska vara straffbara enligt Finlands lag trots att de inte skulle vara straffbara enligt lagen i gärningsstaten.

Lagstiftningen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn ska ändras så att också frivilligverksamhet till förmån för enjuridisk person omfattas av lagens tillämpningsområde. I det straffregisterutdrag som används vid kontroll av brottslig bakgrund, liksom också i övrigt i straffregistret, ska i fortsättningen också antecknas de bötesstraff som dömts ut för barnpornografi- och sexualbrott.

Kontrollskyldigheten ska dock inte gälla uppgifter som sammanlagt varar högst 30 dagar under en ettårsperiod. För närvarande behöver ett straffregisterutdrag inte visas upp om uppgiften varar högst tre månader under ett år. En nyhet ska vara att de som arbetar med barn i fortsättningen ska visa upp sitt straffregisterutdrag vart tredje år.

Ändringarna i straffbestämmelserna och bestämmelserna om kontroll av brottslig bakgrund uppskattas medföra kostnader på flera miljoner euro årligen.

Utöver företrädare för justitieministeriet har arbetsgruppen bestått av företrädare för barnombudsmannens byrå, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt utrikesministeriet. Även en domare, en åklagare och en advokat har ingått i arbetsgruppen.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Janne Kanerva, tfn 09 1606 7723,
e-post: fö[email protected]

Arbetsgruppens betänkande

Sivun alkuun