Hyppää sisältöön
Media

Ehdotus lausunnolle: korruptiota torjuttaisiin kriminalisoimalla vaikutusvallan väärinkäyttö

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 31.5.2016 10.12
Tiedote

Oikeusministeriössä on valmisteltu lakiluonnos, jossa kriminalisoitaisiin vaikutusvallan väärinkäyttö. Rikosnimikkeenä olisi vaikutusvallan kauppaamisrikos. Vaikutusvallan kauppaamisrikosta koskisi myös oikeushenkilön rangaistusvastuu, jolloin rikoksesta vastuuseen voisi joutua myös yritys tai yhteisö. Lisäksi oikeushenkilön rangaistusvastuu ulotettaisiin myös törkeään kirjanpitorikokseen.

Lakiluonnoksen mukaan vaikutusvallan kauppaamisrikokseen syyllistyisi se, joka tarjoaa toiselle palkkion siitä, että tämä vaikuttaisi epäasiallisesti virkamiehen tai kansanedustajan tai heihin rinnastettavien henkilöiden päätöksentekoon. Samoin rikokseen syyllistyisi palkkiota tällaisesta vaikuttamisesta pyytävä. Teko voisi tapahtua niin valtiollisessa, kunnallisessa kuin valtioiden rajat ylittävässä toiminnassa.

Uudella rangaistussäännöksellä pyrittäisiin torjumaan korruptiorikollisuutta ja lisäämään luottamusta julkiseen päätöksentekoon. Lakiluonnoksessa todetaan, että korruptiota ja lahjontaa voidaan pitää vakavana uhkana demokratialle ja perusoikeuksille. Korruptio myös vaarantaa demokraattisten instituutioiden ja yhteiskunnan eettistä perustaa.

Vaikutusvallan kauppaamisrikoksesta ehdotetaan rangaistukseksi sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Yritykselle tai yhteisölle rangaistus vaikutusvallan kauppaamisrikoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta olisi yhteisösakko. Suuruudeltaan yhteisösakko on nykylainsäädännön mukaan 850 - 850 000 euroa.

Suomi on tehnyt vuonna 2002 varauman Euroopan neuvoston lahjontaa koskevan rikosoikeudellisen yleissopimuksen vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisointia koskevaan velvoitteeseen. Vuonna 2010 eduskunta edellytti, että hallitus ryhtyy kiireellisesti valmistelemaan lakiehdotusta vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisoimiseksi.

Vuonna 2015 asiaa valmistellut työryhmä katsoi, ettei ole perusteltua säätää rikoslakiin vaikutusvallan väärinkäyttöä koskevaa säännöstä eikä tehnyt asiaa koskevaa pykäläehdotusta. Asiaa on tämän jälkeen valmisteltu virkatyönä oikeusministeriössä.

Luonnos hallituksen esitykseksi lähetetään lausuntokierrokselle. Tarkoitus on saada ehdotettavasta uudesta rangaistussäännöksestä palautetta, jonka pohjalta päätetään mahdollisesta jatkovalmistelusta.

Lisätiedot:
lainsäädäntöneuvos, Jussi Matikkala, puh. 02951 50486
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Sivun alkuun