Hoppa till innehåll
Media

Förslag på remiss: korruption ska förebyggas genom att kriminalisera missbruk av inflytande

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2016 10.12
Pressmeddelande

Justitieministeriet har berett ett lagutkast där missbruk av inflytande kriminaliseras. Brottsbenämningen ska vara handel med inflytande. Handel med inflytande ska också ingå i juridiska personers straffansvar, varvid också ett företag eller en sammanslutning kan ställas till svars för detta brott. Dessutom ska juridiska personers straffansvar utsträckas till att också gälla grovt bokföringsbrott.

Enligt lagutkastet gör sig den skyldig till handel med inflytande som erbjuder en belöning till någon annan för att denne på ett otillbörligt sätt ska påverka beslutsfattandet för en tjänsteman eller riksdagsledamot eller personer som är jämförbara med dem. Också den som begär en belöning för att utöva sådant inflytande gör sig skyldig till detta brott. Gärningen kan begås såväl inom statlig och kommunal verksamhet som inom gränsöverskridande verksamhet mellan stater.

Genom den nya straffbestämmelsen strävar man efter att förebygga korruptionsbrottslighet och öka förtroendet för offentligt beslutsfattande. I lagutkastet konstateras det att korruption och mutor kan ses som ett allvarligt hot mot demokratin och de grundläggande fri- och rättigheterna. Korruption äventyrar också den etiska grundvalen för samhället och de demokratiska institutionerna.

Straffet för handel med inflytande föreslås vara böter eller fängelse i högst två år. Företag och sammanslutningar bestraffas med samfundsbot för handel med inflytande och grovt bokföringsbrott. Enligt den gällande lagstiftningen är samfundsbotens belopp 850 - 850 000 euro.

Finland har år 2002 gjort ett förbehåll till Europarådets straffrättsliga konvention om korruption i fråga om skyldigheten att kriminalisera missbruk av inflytande. År 2010 förutsatte riksdagen att regeringen skyndsamt börjar bereda ett lagförslag om kriminalisering av missbruk av inflytande.

År 2015 ansåg den arbetsgrupp som berett ärendet att det inte är motiverat att i strafflagen införa en bestämmelse om missbruk av inflytande och avstod från att lämna ett förslag till paragraf om saken. Ärendet har härefter beretts som tjänsteuppdrag vid justitieministeriet.

Utkastet till regeringens proposition skickas på remiss. Avsikten är att få in respons om den föreslagna nya straffbestämmelsen och att utifrån responsen besluta om eventuell fortsatt beredning.

Ytterligare information:
lagstiftningsrådet Jussi Matikkala, tfn 02951 50486
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Tillbaka till toppen