Hyppää sisältöön
Media

EU:n tietosuojauudistus eteni - vuorossa neuvottelut parlamentin kanssa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 15.6.2015 13.53
Tiedote

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto hyväksyi tänään omalta osaltaan EU:n tietosuojasääntelyn uudistamista koskevan asetuksen. Seuraavaksi neuvosto aloittaa neuvottelut tietosuoja-asetuksesta Euroopan parlamentin kanssa. Tavoitteena on, että asetus voitaisiin lopullisesti hyväksyä kuluvan vuoden aikana.

Henkilötietojen suojaa koskevan sääntelyn uudistaminen ja nykyaikaistaminen on tarpeen, koska henkilötietoja kerätään yhä enemmän teknologisen kehityksen ja globalisoitumisen myötä. Korkeatasoisella tietosuojalla voidaan myös parantaa luottamusta online-palveluihin ja hyödyntää digitaalitalouden antamia mahdollisuuksia.

- EU:n tietosuojauudistuksella on merkitystä kaikille, sillä se koskee meidän jokaisen henkilötietojen käsittelyä. Yhdenmukainen henkilötietolainsäädäntö EU:ssa voi tukea rajat ylittävää kaupankäyntiä. Kansalaisen on helpompi luottaa esimerkiksi verkkokauppoihin, kun hän tietää, että hänen henkilötietojaan käsitellään kaupanteon yhteydessä asianmukaisesti, sanoo oikeus- ja työministeri Jari Lindström.

Tietosuoja-asetuksessa määritellyt rekisteröidyn oikeudet vastaavat suurelta osin nykysääntelyä. Henkilöllä tulee jatkossakin olla oikeus esimerkiksi tarkastaa itseään koskevat tiedot. Jo nykysääntelyn mukaan rekisterinpitäjän on oikaistava virheelliset tiedot ja poistettava esimerkiksi tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto. Henkilön oikeutta saada omat tietonsa poistettua ei kuitenkaan sovelleta lakisääteisiin rekistereihin.

Asetuksella luodaan myös uusia oikeuksia. Rekisteröity voi saada itseään koskevia tietoja sähköisesti ja hän voi nykyistä helpommin siirtää antamansa henkilötiedot järjestelmästä toiseen. Siirto-oikeutta ei sovelleta julkisella sektorilla.

Suomen tavoitteena on ollut erityisesti asiakirjajulkisuuden huomioon ottaminen tietosuoja-asetuksessa. Asetukseen onkin sisällytetty artikla, joka mahdollistaa julkisuuslain yhteensovittamisen tietosuoja-asetuksen kanssa. Näin hallinnon läpinäkyvyys ja asiakirjojen julkisuus voidaan säilyttää Suomessa nykyisellä tasolla. Tärkeää on myös se, että asetus ei estä esimerkiksi biopankkitoimintaa, palkkatilastointia tai sukututkimusta.

Suomelle on ollut keskeistä, että rekisterinpitäjien eli yritysten ja yhteisöjen hallinnollista taakkaa ei lisättäisi. Rekisterinpitäjälle alun perin kaavaillut velvoitteet ovat keventyneet neuvottelujen tuloksena muun muassa siten, että tietosuojavastaavan nimittäminen ei ole pakollista, vaan vapaaehtoista.

Henkilötietoja koskevasta tietoturvaloukkauksesta rekisterinpitäjän on ilmoitettava valvontaviranomaiselle ja rekisteröidylle. Vähäpätöisistä loukkauksista ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa.

Tietosuojaviranomainen voi määrätä rekisterinpitäjälle tietosuojaan liittyvistä rikkomuksista sakkoa. Sanktioitavat teot on jaettu kolmeen luokkaan, joissa sakon määrä voi olla enintään 250 000 euroa, 500 000 euroa tai miljoona euroa. Sakkojen ohella on käytettävissä myös lievempiä keinoja, kuten huomautus.

Suomessa tietosuojavaltuutetun toimisto on viranomainen, jonka tehtäviin kuuluu mm. valvoa asetuksen soveltamista. Tietosuojavaltuutetun arvion mukaan uudet tehtävät kasvattavat toimiston resurssitarvetta noin 5 -7,5 henkilötyövuodella.

Jatkossa sovellettavan yhden luukun periaatteen mukaisesti yritys, joka toimii useassa jäsenvaltiossa, voi asioida vain yhden tietosuojaviranomaisen kanssa. Lisäksi EU:n tietosuojasääntelyn yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi perustetaan Euroopan tietosuojaneuvosto. Se koostuu jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisista. Neuvosto voi tehdä päätöksiä sellaisissa merkittävissä asioissa, joissa on kyse henkilötietojen käsittelystä useamman jäsenvaltion alueella.

Tietosuoja-asetuksella kumotaan nykyinen EU:n henkilötietodirektiivi ja asetusta sovelletaan Suomessa sellaisenaan. Tietosuoja-asetus edellyttää kuitenkin Suomessa myös lainsäädäntötoimenpiteitä, sillä jäsenvaltiot voivat antaa asetusta tarkentavaa lainsäädäntöä erityisesti julkisella sektorilla.

Neuvottelut tietosuoja-asetuksesta jatkuvat Euroopan parlamentin kanssa. Uudistuksen hyväksymisen jälkeen asetusta aletaan soveltaa kahden vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

Tietosuojapakettiin kuuluu myös direktiivi henkilötietojen käsittelystä poliisi- ja rikosoikeudellisen yhteistyön alalla. Direktiiviä koskevat neuvottelut pyritään saattamaan loppuun lokakuussa 2015.

Ministeri Jari Lindström tapasi neuvoston kokouksen yhteydessä Luxemburgin oikeusministerin Felix Brazin ja keskusteli tämän kanssa ajankohtaisista EU-asioista. Iltapäivällä Lindström tapaa vielä Britannian oikeusministerin Lord Faulksin.

Lisätietoja:
EU-erityisasiantuntija Anu Talus (tietosuoja), puh. +358 2951 50586,
neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, puh. +358 2951 50170

Sivun alkuun