Hyppää sisältöön
Media

Greco antoi Suomelle uusia suosituksia korruption torjunnan kehittämiseksi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 27.3.2013 7.00
Tiedote -

Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin GRECO (Group of States against Corruption) on antanut Suomelle toimenpidesuosituksia syyttäjiin, tuomareihin ja kansanedustajiin liittyvästä korruptiosta ja sen estämisestä.

Suositukset sisältyvät raporttiin maatarkastuksesta, jonka erityisenä kohteena olivat muun muassa näiden ammattiryhmien eettiset ohjeet ja säännöstöt, eturistiriitatilanteet, tulojen ja sidonnaisuuksien ilmoittaminen, ohjeiden noudattaminen käytännössä sekä tietoisuus näistä asioista.

Kansanedustajien osalta GRECO antoi viisi suositusta. Se suosittelee muun muassa, että kansanedustajille laaditaan käytännesäännöt (Code of Conduct - ohjeet), joiden käyttöönottoon sisältyy myös koulutusta tai neuvontaa.

GRECO suosittaa myös selventämään kirjallisesti kansanedustajien esteellisyyttä koskevan perustuslain 32 §:n tarkoitusta ja antamaan kansanedustajille ohjeistusta säännöksen tulkinnasta ja soveltamisesta.

GRECO katsoo, että kansanedustajille lahjoista annettua ohjeistusta tulisi selventää sekä kehittää niin, että otetaan käyttöön asianmukainen mekanismi lahjan tai edun arvon määrittämiseksi. Ohjeiden tulisi kattaa kaikenlaiset edut ja selvästi määritellä, millaista käyttäytymistä edellytetään niiltä kansanedustajilta, joille on annettu tai tarjottu tällaisia etuja.

Säännöllinen ilmoitusmenettely kansanedustajien sidonnaisuuksista tulisi suositusten mukaan tehdä pakolliseksi, ja ilmoitusvelvollisuus tulisi ulottaa myös tietoihin saaduista sivutuloista. Lisäksi GRECO suosittaa harkittavaksi, tulisiko ilmoitusvelvollisuus laajentaa varoihin ja sidonnaisuuksiin, joiden arvo jää nykyisiä kynnysrajoja alhaisemmaksi, sekä koskemaan myös kansanedustajan puolisoa ja hänen elatuksensa varassa olevia perheenjäseniä.

GRECO suosittaa myös huolehtimaan jo olemassa olevien samoin kuin tulevien kansanedustajan toimeen liittyvien ohjeiden toimeenpanosta ja niiden noudattamisen valvonnasta.

Tuomareihin liittyen GRECO suosittaa, että Suomen Tuomariliiton vastikään hyväksymistä tuomareiden eettisistä periaatteista tiedotetaan tehokkaasti kaikille lautamiehille ja tuomioistuinten asiantuntijajäsenille. Ohjeistusta tulisi täydentää tehokkaalla koulutuksella ja opastuksella periaatteiden soveltamiseen käytännön ristiriitatilanteissa.

GRECO suosittaa, että ohjeita tuomareiden sivutoimista - mukaan lukien erityisesti välimiestehtävät - kehitetään edelleen. Toiminnan läpinäkyvyyden parantamiseksi tulisi edistää yhdenmukaisia menettelytapoja ja kriteerejä sivutoimilupien myöntämisessä.

Syyttäjille GRECO suosittaa laatimaan selkeät eettiset ammatillista toimintaa koskevat säännöt, jotka sisältäisivät myös ohjeistuksen mm. eturistiriitatilanteita varten.

Suomen tulee antaa GRECOlle syyskuun 2014 loppuun mennessä raportti siitä, miten suositukset on toteutettu. Suomelta ei edellytetä lainsäädäntömuutoksia suositusten täytäntöönpanemiseksi.

GRECO on perustettu vuonna 1999. Tällä hetkellä siihen kuuluu 47 jäsenmaata. GRECO
valvoo korruptionvastaisten sopimusten noudattamista jäsenmaihin tehtävillä maatarkastuksilla.

Suomen osalta edelliset tarkastukset on tehty vuosina 2001 (aiheena oikeuslaitoksen itsenäisyys), 2004 (aiheena julkinen hallinto) ja 2007 (aiheena korruptiorikosten kriminalisoinnit ja puoluerahoitus). Nyt päättyneeseen neljänteen arviointikierrokseen liittyvän maatarkastuksen GRECO teki Suomessa kesäkuun alussa 2012.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Keränen, puh. 02951 50142,
Tuomarit: apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos, puh. 02951 50428,
sähköposti: [email protected]
Kansanedustajat: valiokuntaneuvos Marja Tuokila, puh. 09 432 2079, sähköposti: [email protected]

GRECO julkaisee arviointiraportin kokonaisuudessaan verkkosivuillaan englanniksi: www.coe.int/greco -> Evaluations -> Fourth Evaluation Round.
Koko raportin suomennos tulee huhtikuun aikana oikeusministeriön verkkosivuille www.om.fi tämän 27.3.2013 päivätyn tiedotteen liitteeksi.

Sivun alkuun