Hoppa till innehåll
Media

GRECO gav Finland nya rekommendationer för att utveckla åtgärderna mot korruption

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2013 7.00
Pressmeddelande -

Europarådets organ mot korruption GRECO (Group of States against Corruption) har gett Finland rekommendationer till åtgärder beträffande korruption bland åklagare, domare och riksdagsledamöter samt metoder för att förhindra korruption.

Rekommendationerna ingår i rapporten om ländergranskningen som gällde bland annat de ovan nämnda yrkesgruppernas etiska regler och anvisningar, intressekonflikter, redogörelser för inkomster och bindningar, iakttagande av anvisningarna i praktiken och medvetenhet om dessa frågor.

Fem av GRECO:s rekommendationer gällde riksdagsledamöter. Det rekommenderas bland annat att det upprättas en uppförandekod (Code of Conduct) för riksdagsledamöterna och att det i samband med införandet av denna uppförandekod ordnas utbildning eller rådgivning.

Därtill rekommenderar GRECO att man skriftligen förtydligar syftet med bestämmelsen om jäv för riksdagsledamöter i 32 § i grundlagen och att det till riksdagsledamöterna ges anvisningar om tolkningen och tillämpningen av denna bestämmelse.

GRECO anser att anvisningarna om gåvor till riksdagsledamöter bör förtydligas och att det bör införas en lämplig mekanism för bestämmande av värdet av en gåva eller en förmån. Anvisningarna ska omfatta alla slags förmåner och det ska anges tydligt vad som förutsätts av riksdagsledamöter som fått eller blivit erbjudna sådana förmåner.

Enligt rekommendationerna bör förfarandet för redogörelse för riksdagsledamöternas bindningar vara obligatoriskt och anmälningsskyldigheten bör utvidgas till att gälla även biinkomster. Dessutom rekommenderar GRECO att det bör övervägas huruvida anmälningsskyldigheten bör utvidgas till att gälla sådana medel och bindningar, som enligt nuvarande gränser inte behöver anmälas, samt huruvida skyldigheten ska gälla även riksdagsledamotens make och de familjemedlemmar som han eller hon försörjer.

GRECO rekommenderar också att det ses till att nuvarande och kommande anvisningar som gäller riksdagsledamöters verksamhet verkställs och att iakttagandet av dem övervakas.

I fråga om domarna rekommenderar GRECO att alla nämndemän och domstolarnas sakkunnigledamöter informeras om de etiska principerna för domare som nyligen fastställts av Finlands domarförbund. Informationen bör kompletteras med effektiv utbildning och anvisningar om hur principerna i praktiken tillämpas vid konflikter.

GRECO rekommenderar att anvisningarna om domarnas bisysslor - i synnerhet skiljemannauppdrag - ska utvecklas vidare. För att öka insynen i verksamheten bör enhetliga förfaranden och kriterier för beviljandet av bisysslotillstånd utvecklas.

GRECO rekommenderar att det uppgörs tydliga etiska regler för åklagarnas verksamhet. I dessa regler ska även ingå anvisningar bl.a. gällande intressekonflikter.

Finland ska före slutet av september 2014 lämna en rapport till GRECO om hur rekommendationerna har genomförts. Finland förutsätts inte göra några lagändringar för att genomföra rekommendationerna.

GRECO grundades 1999 och har för närvarande 47 medlemsländer. GRECO övervakar iakttagandet av konventionerna mot korruption genom att göra granskningsbesök i medlemsstaterna.

GRECO har tidigare gjort granskningsbesök i Finland 2001 (rättsväsendets självständighet), 2004 (den offentliga förvaltningen) och 2007 (kriminaliseringen av korruptionsbrott samt partifinansieringen). Granskningsbesöket som gällde den nu avslutade fjärde utvärderingscykeln gjordes i början av juni 2012.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Juha Keränen, tfn 02951 50142, e-post: fö[email protected],
Domarna: biträdande avdelningschef Heikki Liljeroos, tfn 02951 50428, e-post: fö[email protected],
Riksdagsledamöterna: utskottsrådet Marja Tuokila, tfn 09 432 2079, e-post: fö[email protected]

GRECO publicerar utvärderingsrapporten i sin helhet på engelska på sin webbplats: www.coe.int/greco -> Evaluations -> Fourth Evaluation Round.
En svensk översättning av hela rapporten publiceras före slutet av april på justitieministeriets webbplats www.om.fi som en bilaga till detta pressmeddelande av den 27 mars 2013.

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen