Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallintokantelujen käsittely tehostuu

Oikeusministeriö
29.8.2014 6.48
Tiedote -

Viranomaisen virheellistä toimintaa tai laiminlyöntiä koskevien hallintokantelujen käsittely tehostuu syyskuun alusta, kun hallintolain uudet säännökset tulevat voimaan. Hallintokantelujen käsittelyn joustavuus lisääntyy ja viranomaisten harkintavalta kasvaa.

Hallintokantelun voi tehdä valtion tai kunnan viranomaisen, siihen virka- tai työsuhteessa olevan henkilön tai muun julkista hallintotehtävää hoitavan lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä. Kantelu tehdään viranomaisen toimintaa valvovalle viranomaiselle. Se tehdään kirjallisena ja siitä tulee ilmetä, millä perusteella kantelija pitää menettelyä virheellisenä.

Uuden lain mukaan valvovan viranomaisen tulee tapauskohtaisesti arvioida, millaisia toimenpiteitä kukin kantelu edellyttää. Aiemmin suuri osa hallintokanteluista tutkittiin niiden laadusta riippumatta täysimittaisessa menettelyssä selvityksineen, kuulemisineen ja vastineineen. Raskas käsittelytapa vei paljon aikaa ja voimavaroja eivätkä pitkät käsittelyajat vastanneet kansalaisten oikeusturvaodotuksia.

Uudessa laissa on myös kokonaan uudet säännökset hallintokantelujen seuraamuksista. Jos valvova viranomainen toteaa menettelyn olleen virheellinen tai laiminlyönnin tapahtuneen, se voi ohjata valvottavaa kiinnittämällä huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin tai ilmaista käsityksensä lain mukaisesta menettelystä. Vahvin keino on huomautuksen antaminen valvottavalle. Kantelu ei tähtää päätöksen muuttamiseen tai kumoamiseen, eikä kanteluun annettu ratkaisu ole valituskelpoinen päätös. Ohjauskeinot vastaavat viranomaisten kantelukäytännössä vakiintuneita hallinnollisen ohjauksen muotoja.

Hallintokanteluille kahden vuoden vanhentumisaika

Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä hallintokantelua ei enää tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä. Vanhentumisaika alkaa kulua lainvastaiseksi väitetystä viranomaisen toimesta, mutta merkitystä voi olla myös sillä, milloin kantelija on saanut tiedon ratkaisusta tai toimenpiteestä.

Hallintokantelujen määrät ovat 2000-luvulla voimakkaasti kasvaneet. Uusi joustavampi käsittelytapa ja kahden vuoden vanhentumisaika vähentävät täysimittaisesti tutkittavien hallintokantelujen osuutta, jolloin käsittelyajat lyhenevät ja viranomaiset voivat suunnata enemmän voimiaan ennalta ehkäisevään valvontaan ja ohjaukseen.

Odotettavissa oleva käsittelyaika määriteltävä

Laki korostaa viranomaisten velvoitetta huolehtia hallintoasian käsittelystä ilman aiheetonta viivytystä. Viranomaisella on velvollisuus määritellä odotettavissa oleva käsittelyaika sellaisille toimialansa keskeisiin asiaryhmiin kuuluville asioille, joissa ratkaistaan, saako henkilö hakemansa oikeuden tai edun. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset lupa-asiat tai lakisääteisten etuuksien taikka avustusten myöntäminen.


Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, puh. 02951 50396
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun