Hoppa till innehåll
Media

Effektivare behandling av förvaltningsklagan

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.8.2014 6.48
Pressmeddelande -

Behandlingen av förvaltningsklagan som gäller ett fel eller en försummelse i myndigheternas verksamhet effektiviseras från och med ingången av september, då de nya bestämmelserna i förvaltningslagen träder i kraft. Behandlingen blir smidigare och myndigheterna får större prövningsrätt.

En förvaltningsklagan får anföras över att en statlig eller kommunal myndighet, en hos en myndighet anställd person i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande eller någon annan som sköter en offentlig förvaltningsuppgift har förfarit lagstridigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet. Förvaltningsklagan anförs hos den myndighet som övervakar verksamheten. Den anförs skriftligt och klaganden ska uppge på vilka grunder denne anser att förfarandet har varit felaktigt.

Enligt den nya lagen ska den övervakande myndigheten från fall till fall pröva hurdana åtgärder en enskild klagan kräver. Tidigare undersöktes en stor del av klagomålen, oavsett deras art, enligt ett hellångt förfarande i vilket ingick utredningar, höranden och bemötanden. Den tunga behandlingen krävde tid och resurser, och de långa handläggningstiderna motsvarade inte medborgarnas berättigade förväntningar på rättsskyddet.

I den nya lagen ingår också helt nya bestämmelser om påföljder av förvaltningsklagan. Om den övervakande myndigheten konstaterar att myndigheten eller tjänstemannen har förfarit lagstridigt eller gjort sig skyldig till en försummelse, kan den göra den övervakade uppmärksam på kraven på god förvaltning eller underrätta den övervakade om sin uppfattning om ett lagenligt förfarande. Den strängaste formen av administrativ styrning är anmärkning. Förvaltningsklagan syftar inte till att ändra eller upphäva ett förvaltningsbeslut, och ett avgörande som gäller klagan får inte överklagas genom besvär. Styrmedlen motsvarar de etablerade formerna för administrativ styrning inom myndigheternas klagomålspraxis.

Preskriptionstid på två år för förvaltningsklagan

Förvaltningsklagan som gäller ett ärende som är äldre än två år lämnas utan prövning, om det inte finns särskilda skäl att undersöka den. Preskriptionstiden börjar löpa från en ämbetsåtgärd som påstås strida mot lag, men också det kan ha betydelse när klaganden de facto har fått kännedom om myndighetens avgörande eller andra åtgärder.

Antalet förvaltningsklagomål har ökat kraftigt under 2000-talet. Den smidigare behandlingen och preskriptionstiden på två år minskar andelen klagomål som undersöks enligt ett hellångt förfarande. Till följd av detta blir handläggningstiderna kortare och myndigheterna kan i högre grad än för närvarande rikta sina resurser till förebyggande övervakning och styrning.

Myndigheterna bör ange förväntad handläggningstid

Lagen betonar myndigheternas skyldighet att se till att förvaltningsärenden behandlas utan ogrundat dröjsmål. En myndighet ska för de centrala ärendegrupperna inom sitt verksamhetsområde ange förväntad handläggningstid för sådana ärenden där det avgörs om en person kan få den rätt eller fördel som han eller hon har krävt. Till dessa ärenden hör till exempel olika tillståndsärenden och beviljande av lagstadgade förmåner eller understöd.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Marietta Keravuori-Rusanen, tfn 02951 50396
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen