Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ny lag om behandling av personuppgifter i brottmål

Justitieministeriet
5.4.2018 13.40
Pressmeddelande

Det kommer att stiftas en egen lag om behandling av personuppgifter i brottmål. Enligt den proposition som överlämnades till riksdagen i dag ska lagen tillämpas på sådan behandling av personuppgifter i brottmål som utförs av polisen, åklagarna, domstolarna, Brottspåföljdsmyndigheten, Tullen, gränsbevakningsmyndigheterna och andra behöriga myndigheter.

Genom den nya lagen genomförs dataskyddsdirektivet, som tillsammans med dataskyddsförordningen bildar ett s.k. dataskyddpaket inom EU. Syftet med direktivet är att modernisera bestämmelserna, underlätta det fria flödet av uppgifter mellan polismyndigheter och straffrättsliga myndigheter i medlemsstaterna samt säkerställa skyddet för personuppgifter när brottmål handläggs.

Den föreslagna lagen ska tillämpas på behandling av personuppgifter t.ex. när det är fråga om förebyggande och utredning av brott eller förande av brott till åtalsprövning, åklagarverksamhet, handläggning av brottmål i domstol, verkställighet av påföljder eller förhindrande av hot mot den allmänna säkerheten.

I lagen tas det bl.a. in bestämmelser om de behöriga myndigheternas skyldigheter vid behandling av uppgifter, de registrerades rättigheter, dataskyddsombudets uppgifter samt om rättsmedel och påföljder. Tillsynen över efterlevnaden av lagen ska utövas av dataombudsmannen.

De registrerade ska enligt propositionen ha rätt att kontrollera sina personuppgifter och få information om hur de behandlas. Den registrerades rättigheter kan dock begränsas, om det är nödvändigt t.ex. för en brottsutredning. Den registrerade kan då be dataombudsmannen kontrollera att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i enlighet med lag.

Lagen ska tillämpas också i samband med upprätthållandet av den nationella säkerheten

Enligt propositionen ska lagen tillämpas också när Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet och polisen, i synnerhet skyddspolisen, behandlar personuppgifter i samband med upprätthållandet av den nationella säkerheten. Till den delen grundar sig propositionen inte på EU-direktivet, utan utgår från ett behov att reglera sådan behandling av personuppgifter som inte omfattas av EU:s befogenhet.

Den nya lagen ska som allmän lag iakttas vid handläggning av brottmål. Avvikelser från den kan göras i speciallagstiftningen för respektive område. Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 6 maj 2018 eller så snart som möjligt efter det.

Personuppgiftslagen har hittills tillämpats som allmän lag på behandling av personuppgifter i brottmål. Den upphävs i och med att EU:s dataskyddsreform och den nya dataskyddslagen träder i kraft.

Ytterligare information:

lagstiftningsrådet Timo Makkonen, tfn 02951 50230

lagstiftningsrådet Tanja Jaatinen, tfn 02951 50056

Statsrådets beslutsmaterial

Sivun alkuun