Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeriön ehdotus valtion talousarvioon 2013

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.8.2012 11.00
Tiedote -

Oikeusministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 878 miljoonan euron määrärahoja valtion vuoden 2013 talousarvioon. Kuluvan vuoden varsinaiseen talousarvioon verrattuna nettolisäys on 46 miljoonaa euroa eli 5 prosenttia, kun jätetään huomiotta vuosittain paljon vaihtelevat vaalimenot. Lisäyksestä 21 miljoonaa euroa aiheutuu virkaehtosopimuksesta johtuvista palkkausmäärärahojen korotuksista, 13 miljoonaa euroa tietohallintohankkeista ja tietotekniikkamenojen kasvusta, 4 miljoonaa euroa rikosvahinkokorvausmenojen ja 4 miljoonaa euroa arvonlisäveromenojen kasvusta.

Muilta osin oikeusministeriön ehdotus sisältää pienehköjä määrärahalisäyksiä oikeuspoliittisiin uudistuksiin ja turvapaikanhakijoiden oikeusapupalveluihin liittyvän 2,3 miljoonan euron siirron sisäasiainministeriön hallinnonalalta. Ehdotus sisältää hallitusohjelmasta johtuvia menoleikkauksia runsaalla 14 miljoonalla eurolla, missä on lisäystä 5 miljoonaa euroa vuoden 2012 talousarviossa jo vaikuttaviin leikkauksiin verrattuna.

Oikeuspoliittisia painotuksia

Tuomioistuimissa keskimääräiset käsittelyajat ovat kohtuulliset, mutta osa oikeudenkäynneistä kestää liian pitkään. Erityistä huomiota on edelleen tarkoitus kiinnittää pitkään vireillä olleiden juttujen määrän vähentämiseen.

Oikeudenkäyntien kestoa voidaan lyhentää uudistamalla vanhentunutta tietotekniikkaa ja tehostamalla tietotekniikan tukipalveluja. Syyttäjien ja yleisten tuomioistuimien käyttöön rakennetaan juttujen ja asiakirjojen hallintaa sekä työskentelyä tukeva tietojärjestelmäkokonaisuus. Järjestelmää suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä poliisin tietojärjestelmähankkeen kanssa ja suunnittelussa otetaan huomioon myös yhteistyötarpeet muiden viranomaisten kanssa. Lisämäärärahan tarve hankkeen toteutukseen on 6,4 miljoonaa euroa vuonna 2013. Oikeusministeriö arvioi hankkeen kokonaiskustannuksiksi 34,4 miljoonaa euroa vuosina 20122016.

Oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämistä koskevan lain soveltamisalaa laajennetaan yleisistä tuomioistuimista hallintotuomioistuimiin, erityistuomioistuimiin ja hallinnon muutoksenhakulautakuntiin. Asianosaiselle voidaan näin antaa oikeussuojaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen edellyttämällä tavalla silloin, kun hallintoasiaa koskeva oikeudenkäynti viivästyy.

Kansainvälistä suojelua hakevien, esimerkiksi turvapaikanhakijoiden, tarvitsemat oikeusapupalvelut siirretään kokonaisuudessaan julkisen oikeusapujärjestelmän piiriin. Nykyisin myös vastaanottokeskukset järjestävät oikeudellista neuvontaa ja oikeusapupalveluja kansainvälistä suojelua hakeville. Toimintatavan selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen parantaisi hakijoiden oikeusturvaa. Muutos edellyttää 2,3 miljoonan euron siirtoa sisäasiainministeriön hallinnonalalta oikeusministeriön hallinnonalalle.

Huolehditaan turvapaikkahakemuksia koskevien valitusten joutuisasta käsittelystä. Lasten huoltoriitojen asiantuntija-avusteisen sovittelumenettelyn kokeilua jatketaan 11 käräjäoikeudessa.

Teollis- ja tekijänoikeusasiat keskitetään syyskuun 2013 alusta Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnasta ja Helsingin käräjäoikeudesta markkinaoikeuteen. Tämä edellyttää 0,4 miljoonan euron lisämäärärahaa vuodelle 2013.

Ulosottolaitoksen asiamäärät ja siten myös kustannuksetovat kasvaneet ennakoituakin enemmän, minkä johdosta ulosottolaitoksen tehokkaan toiminnan turvaamiseksi esitetään 1 miljoonan euron määrärahalisäystä vuodelle 2013.

Menoleikkaukset

Hallituksen vuosien 20132016 kehyspäätös sisältää menoleikkauksia oikeusministeriön hallinnonalalle vuodelle 2013 yhteensä runsaat 14 miljoonaa euroa, missä on lisäleikkausta 5 miljoonaa euroa vuoteen 2012 verrattuna. Näiden määrärahaleikkausten takia rikosseuraamusalalla on valmisteltu sopeuttamisohjelma ja oikeuslaitoksen osalta säästötoimenpiteitä kootaan samalla, kun laaditaan hallitusohjelman mukaista oikeusturvaohjelmaa.

Perusoikeudet ja demokratia

Oikeusministeriö jatkaa valmistelua yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamiseksi. Tarkoitus on saattaa lainsäädäntö vastaamaan paremmin perustuslaissa säädettyä laaja-alaista syrjintäkieltoa ja parantaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.

Hallituksen keväällä vuosille 20122013 hyväksymän kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman toimeenpano on oikeusministeriön päävastuulla.
Joka neljäs vuosi laadittava kielikertomus eli valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta annetaan eduskunnalle vuonna 2013.

Hallitusohjelman mukaisesti käynnistetään systemaattinen demokratian ja kansalaisyhteiskunnan kehityksen seuranta sekä eduskunnalle vuonna 2014 annettavan demokratiaselonteon valmistelu demokratia-arviolla. Kansalaisten sähköisen osallistumisympäristön ensimmäiset kokonaisuudet toteutetaan.

Rikollisuuden torjunta

Harmaan talouden torjuntaohjelmaa jatketaan hallitusohjelman mukaisesti. Tuomioistuimille, syyttäjille ja ulosottolaitokselle on jo kehyspäätöksessä kohdennettu 5,2 miljoonan euron määräraha eli 0,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2012. Harmaan talouden torjunta on yksi hallituksen kärkihankkeista.

Rikosseuraamuslaitoksen laitoskantaa ja henkilöstömäärää supistetaan laaditun sopeuttamissuunnitelman mukaisesti. Haminan vankila lakkautetaanvuoden 2013 alusta. Vankiloiden peruskorjausohjelmaa jatketaan paljusellien poistamiseksi. Tähän liittyen Rikosseuraamuslaitoksen toimitilamenoihin esitetään 1,8 milj. euron määrärahalisäystä.

Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan ohjaus- ja asiakastietojärjestelmähankkeen toteuttamiseksi esitetään 4,1 miljoonan euron määrärahaa. Tavoitteena on kehittää toiminnan tehokkuutta. Hanke liittyy pyrkimykseen parantaa rikosketjun kokonaishallintaa ja on rinnakkainen sekä syyttäjien ja tuomioistuinten että poliisin meneillään oleville asianhallintajärjestelmien uudistamishankkeille.

Lisätietoja:

talousjohtaja Harri Mäkinen, puh. 02951 50524,
ylijohtaja Kari Kiesiläinen, puh. 02951 50138 (tuomioistuimet),ja
apulaisosastopäällikkö Arto Kujala, puh. 02951 50408 (rangaistusten täytäntöönpano ja syyttäjät), sähköposti: [email protected]

Valtiovarainministeriön ehdotus valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseksi on osoitteessa www.vm.fi/budjetti

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun