Hyppää sisältöön
Media

Laki Euroopan syyttäjänvirastosta täydentämään EU-asetusta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 22.10.2020 14.33
Tiedote

Euroopan syyttäjänvirastosta (EPPO) esitetään säädettäväksi laki, joka täydentäisi viraston perustamisesta annettua EU:n asetusta. Myös muun muassa esitutkintalakiin ja Syyttäjälaitoksesta annettuun lakiin esitetään muutoksia.

Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 22. lokakuuta 2020.

EPPO perustetaan, jotta voitaisiin torjua nykyistä tehokkaammin avustuspetoksia ja muita EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvia rikoksia. Virasto tutkii unionin talousarvioon kohdistuvia rikoksia ja asettaa rikoksista epäillyt syytteeseen kansallisissa tuomioistuimissa.

EPPO koostuu Luxemburgissa toimivasta keskusvirastosta ja jäsenvaltioissa toimivista riippumattomista valtuutetuista syyttäjistä. Viraston toimintaan osallistuu perustamisvaiheessa 22 jäsenvaltiota. EPPO:n arvioidaan aloittavan toimintansa viimeistään vuoden 2021 alkupuolella.

Laissa säädettäisiin syyttäjien nimeämisistä ja pakkokeinojen käytön edellytyksistä

Ehdotetussa EPPO-laissa säädettäisiin menettelystä, jolla nimetään Suomen kansalliset ehdokkaat Luxemburgissa toimivan Euroopan syyttäjän tehtävään. Kustakin jäsenvaltiosta nimetään yksi Euroopan syyttäjä. Laissa säädettäisiin myös menettelystä, jolla nimetään Suomessa toimivat valtuutetut Euroopan syyttäjät. Heidän on tarkoitus hoitaa tehtävää kansallisten syyttäjäntehtäviensä ohessa. Suomi aikoo nimetä alkuvaiheessa kaksi syyttäjää tähän tehtävään.
 
Rikoksen tutkintaan liittyvien pakkokeinojen edellytyksiä selvennettäisiin asetuksessa tarkoitetuissa rajat ylittävissä tilanteissa. Suomessa toteutettavan pakkokeinon edellytyksenä olisi, että kyseisen pakkokeinon käyttäminen on Suomen lain mukaan sallittu vastaavissa olosuhteissa, jos rikos on tehty Suomessa. Laissa ei muutettaisi syyttäjän asemaa suomalaisessa esitutkintajärjestelmässä eikä otettaisi käyttöön uusia pakkokeinoja.

Lisäksi lainsäädännössä selvennettäisiin muun muassa esitutkinnan rajoittamisen ja syyteneuvottelun soveltamisen edellytyksiä asetuksessa tarkoitetuissa tilanteissa. Laissa säädettäisiin myös henkilötietojen luovuttamisesta ja viranomaisten tiedonsaantioikeudesta heidän suorittaessaan EPPO-asetuksen mukaisia tehtäviä.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Lauri Rautio, puh. 0295 150 380, sähköposti: [email protected]

Valtioneuvoston päätökset

Sivun alkuun