Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lagen om Europeiska åklagarmyndigheten kompletterar EU-förordningen om EPPO

Justitieministeriet
22.10.2020 14.33
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att det stiftas en lag om Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) som komplement till den EU-förordning genom vilken myndigheten inrättats. Dessutom föreslås ändringar i bland annat i förundersökningslagen och lagen om Åklagarmyndigheten.

Regeringen lämnade en proposition i frågan till riksdagen den 22 oktober 2020.

EPPO inrättas i syfte att intensifiera kampen mot subventionsbedrägerier och andra brott som skadar EU:s ekonomiska intressen. Byrån ska utreda brott som riktar sig mot unionens budget och väcka åtal mot misstänkta vid nationella domstolar.

EPPO består av ett centralt åklagarkontor med säte i Luxemburg och av oberoende delegerade åklagare, som är verksamma i medlemsstaterna. I byråns verksamhet deltar inledningsvis 22 medlemsstater. EPPO beräknas inleda sin verksamhet senast i början av 2021.

Bestämmelser om nominering av åklagare och förutsättningar för tvångsmedel

I den föreslagna EPPO-lagen ska det ingå bestämmelser om förfarandet för att nominera Finlands nationella kandidater till uppdraget som europeisk åklagare i Luxemburg. I varje medlemsstat nomineras en europeisk åklagare. Lagen ska också innehålla bestämmelser om förfarandet för att nominera delegerade europeiska åklagare som är verksamma i Finland. De ska utföra sina uppgifter vid sidan av sina nationella åklagaruppgifter. Finland har för avsikt att i inledningsskedet utse två åklagare för denna uppgift.
 
Förutsättningarna för tvångsmedel i samband med undersökning av brott ska förtydligas i sådana gränsöverskridande situationer som avses i EPPO-förordningen. En förutsättning för att genomföra ett tvångsmedel i Finland skulle vara att användningen av tvångsmedlet är tillåten enligt finsk lag, om brottet har begåtts i Finland under motsvarande förhållanden. I lagen ändras inte åklagarens ställning i det finländska förundersökningssystemet och nya tvångsmedel införs inte.

Enligt förslaget ska man i lagstiftningen bland annat klargöra förutsättningarna för att begränsa förundersökningen och för att tillämpa åtalsuppgörelse i de situationer som avses i förordningen. Lagen ska också innehålla bestämmelser om utlämnande av personuppgifter och om rätt för myndigheterna att få information när de utför uppgifter som anges i EPPO-förordningen.

Ytterligare information: Lauri Rautio, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 380, e-post: [email protected]

Statsrådets beslut (på finska)

Tillbaka till toppen