Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Henriksson Transparency Suomi ry:n 10-vuotisseminaarissa 20.11.2013

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 26.11.2013 10.52
Puhe -

Hyvät seminaarin osanottajat,

Det är en glädje för mig att få framföra justitieministeriets hälsning här på Transparency Finland rf:s 10-årsseminarium. Samarbetet mellan Transparency Finland och justitieministeriet har varit aktivt och konstruktivt, och detta samarbete kommer att fortsätta även i framtiden. Justitieministeriet vill fortsättningsvis aktivt motverka korruption och utveckla den förebyggande verksamheten. Detta är viktigt också för att upprätthålla Finlands rykte som ett land med en låg korruptionsnivå.

[Olen hyvin iloinen voidessani tuoda oikeusministeriön tervehdyksen tähän Transparency Suomi ry:n 10-vuotisjuhlaseminaariin. Transparency Suomen kanssa tehty yhteistyö oikeusministeriön kanssa on ollut aktiivista ja rakentavaa ja se tulee jatkumaan. Myös oikeusministeriö haluaa edelleenkin olla korruption torjunnassa ja sen kehittämisessä aktiivinen. Suomen vakaa ja tunnustettu maine vähäisen korruption maana edellyttää tätä.]

Oikeusministeriön näkökulmasta kuluneiden 10 vuoden aikana korruption vastaisessa toiminnassa on Suomessa ja myös kansainvälisesti tapahtunut hyvin paljon. Ensinnäkin korruption torjuntaa koskeva keskustelu ja kansainvälinen yhteistyö ovat selvästi lisääntyneet. Kansainvälisen yhteistyön tehostamiseksi korruption torjunnassa on perustettu useita järjestelmiä, joilla pyritään kehittämään lainsäädäntöä ja tehostamaan viranomaisten toimintaa. Suomi on sitoutunut EU-säännöstön lisäksi OECD:n, Euroopan neuvoston ja YK:n lahjonnanvastaisiin yleissopimuksiin. Ne ovat asettaneet Suomelle lukuisia velvoitteita, joista suurin osa on sisällytetty meillä lainsäädäntöön tai pantu muutoin täytäntöön kuluneiden 10–15 vuoden aikana. Niiden avulla on nähty miten eri maissa korruption torjunnassa käytännössä toimitaan, mikä näiden sopimusten sisältö on ja mitä näihin sopimuksiin sitoutuminen tosiasiassa merkitsee tai mitä sen tulisi merkitä.

OECD teki kolmannen Suomen lahjonnan torjuntaa koskevan maatarkastuksen vuonna 2010. Saimme tuolloin kiitosta erityisesti lahjontarikosten esitutkinnasta ja aktiivisesta kansainvälisestä yhteistyöstä.

Euroopan neuvosto teki Suomen poliittista rahoitusta koskevan maatarkastuksen vuonna 2007 ja suositteli useita muutoksia lainsäädäntöön. Tämän jälkeen saatiin puoluerahoitusta koskeva lainsäädäntö uusittua. Myös rikoslain lahjusrikoksia koskevaa soveltamisalaa on useaan kertaan laajennettu siten että ne kattavat jo melko hyvin kansainväliset vaatimukset. Viimeksi vuonna 2011 rikoslakiin lisättiin mm. vakavimpia kansanedustajan tekemiä lahjusrikoksia varten erityiset törkeitä tekomuotoja koskevat tunnusmerkistöt. Lisäksi yksityisen sektorin lahjontarikoksia tarkennettiin vastaavasti.

Euroopan neuvosto on viimeksi tämän vuoden maaliskuussa saanut päätökseen Suomea koskevan neljännen maatarkastuksen. Tarkastuksen kohteena olivat syyttäjät, tuomarit ja kansanedustajat. Suomi sai toiminnan kehittämiseksi useita suosituksia, joiden täytäntöönpanoa parhaillaan valmistellaan. Suositukset koskevat näiden ammattiryhmien eettisiä ohjeita ja säännöstöjä, eturistiriitatilanteita, tulojen ja sidonnaisuuksien ilmoittamista, ohjeiden noudattamista käytännössä sekä tietoisuuden lisäämistä näistä asioista.

Bekämpning av korruption har sedan länge varit ett prioriterat område inom Europeiska unionen. Eftersom korruption årligen medför betydande ekonomiska förluster finns det ett tydligt behov att vidta ytterliga åtgärder för att motarbeta korruption inom EU. En sådan åtgärd är EU:s första korruptionsrapport som ges ut före julen. Det viktigaste syftet med rapporten är att aktivera politiska instanser att effektivisera sitt arbete för att motverka korruption och främja nationella åtgärder för att bekämpa korruption.

[Euroopan unionissa korruption torjunta on ollut prioriteetti jo pitkään. Koska korruption aiheuttamat vuosittaiset taloudelliset menetykset ovat merkittävän suuria, on EU:n sisällä tullut selkeä tarve tehdä jotakin enemmän. Yksi yritys tähän suuntaan on EU:n korruptioraportti, joka tullaan ensimmäisen kerran julkaisemaan vielä ennen joulua. Keskeisin tavoite on raportin kautta aktivoida poliittisia tahoja tehostamaan korruptionvastaista työtä ja erityisesti kansallisten korruptionvastaisten toimenpiteiden aktivoiminen.]

Tällä hetkellä korruption torjunnassa erilaisia kehittämiskohteita on useita. Vireillä olevia asioita ovat mm. hallitusohjelmassa mainitut korruption riskisektoreiden kartoittaminen ja vaikutusvallan väärinkäytön sisällyttäminen rikoslakiin, tietoisuuden lisääminen korruptiosta ja sen torjunnasta sekä kansainvälisistä vaatimuksista erityisesti yksityisellä sektorilla ja ilmiantajien suojelujärjestelmää koskevien mekanismien kehittäminen. Suomi tulee lähiaikoina liittymään kansainvälisen korruptioakatemian jäseneksi, hallituksen esitys liittymisestä on parhaillaan eduskunnassa käsiteltävänä.

Kaiken kaikkiaan korruption torjunnan kehittäminen on pitkäjänteistä toimintaa. Muutokset edellyttävät kaikilta vastuutahoilta sitoutuneisuutta ja yhteisiä näkemyksiä siitä mitkä ovat tavoitteet. On selvää, että yksittäiset valtiot tai viranomaiset eivät voi menestyä korruption torjunnassa yksin. Kotimainen keskustelu korruption vastaisen toiminnan kehittämisessä on tärkeää. Tässä keskustelussa oikeusministeriön johtamalla ja vuodesta 2002 lukien toimineella korruptionvastaisella yhteistyöverkostolla on ollut keskeinen rooli. Hallitusohjelmassa mainitun mukaisesti myös verkoston toimintaa tullaan edelleen kehittämään. Transparency Suomi on ollut verkoston toiminnassa koko ajan aktiivisesti mukana.

Slutligen vill jag gratulera Transparency Finland rf för dess verksamhet under de senaste tio åren10. Jag önskar att temana som behandlas under dagen leder till konstruktiva diskussioner och att ni får nya idéer för hur korruptionsbekämpningen kunde utvecklas i framtiden. Jag önskar er alla en intressant eftermiddag

[Haluan lopuksi onnitella Transparency Suomi ry:tä sen 10 vuotta kestäneestä toiminnasta. Toivon, että tämän seminaarin aikana voitte käydä rakentavia keskusteluja päivän aiheista ja että saatte uusia ideoita vastaisuuden varalle korruption vastaisen toiminnan kehittämiseksi. Toivotan teille kaikille mielenkiintoista seminaari-iltapäivää.]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun