Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Meri EU:n oikeusministerikokoukseen Brysseliin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 4.12.2023 9.46
Tiedote

Oikeusministeri Leena Meri osallistuu tänään 4. joulukuuta EU:n oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokoukseen. Brysselissä kokoontuvat oikeusministerit keskustelevat muun muassa rikosasioiden käsittelyjen siirtämisestä, rikoksen uhrien asemasta ja oikeuksista sekä Euroopan syyttäjäviraston toiminnasta.

Rikosoikeudellisen yhteistyön tehostaminen

Oikeusministerien on tarkoitus hyväksyä neuvoston yleisnäkemys rikosoikeudellisten menettelyjen siirtämistä koskevasta asetusehdotuksesta. Ehdotuksen tavoitteena on muun muassa parantaa prosessin tehokkuutta ja oikeusvarmuutta tilanteissa, joissa rikosasioiden käsittely siirretään jäsenvaltiosta toiseen. 

Suomi pitää tärkeänä sitä, että asetusehdotuksessa on laaja kansallinen liikkumavara, että siirtopyyntöön ei ole ehdotonta velvollisuutta suostua, ja että kun siirtoon suostutaan, asian käsittely tapahtuu pyynnön vastaanottavan valtion lain mukaisesti. Rikosasian käsittelyn siirtäminen olisi hyvä olla mahdollista myös jo esitutkintavaiheessa.

Tarkastelussa rikoksen uhrien aseman kehittäminen

Kokouksessa keskustellaan ehdotuksesta uhridirektiivin uudistamiseksi. Vuonna 2012 hyväksytty uhridirektiivi on yleinen, kaikkia rikoksen uhreja koskeva säädös, johon sisältyy vähimmäisvaatimukset rikosten uhrien oikeuksista. Nyt neuvoteltavana olevan direktiiviehdotuksen tavoitteina on muun muassa parantaa merkittävästi uhrien tiedonsaantia sekä haavoittuvassa asemassa olevien uhrien mahdollisuutta saada erityistukea. Jäsenvaltioille tulisi velvoitteita kehittää lapsia varten suunniteltuja erityispalveluita. Tärkeää on, että rikoksen uhrien oikeudet ja tarpeet tulevat tasapainoisesti huomioon otetuiksi syytettyjen oikeuksia koskevien vastaavien säännösten mukaisesti.

Suomi suhtautuu ehdotuksen tavoitteisiin lähtökohtaisesti myönteisesti ja pitää hyvänä, että ehdotuksessa kiinnitetään huomiota uhrin lisäkärsimyksen välttämiseen ja uudelleen uhriksi joutumisen ehkäisemiseen. Suomi pitää tärkeänä sen varmistamista, että sääntely on selkeää, tarkoituksenmukaista ja sovitettavissa yhteen kansallisen lainsäädännön kanssa ja että esimerkiksi vahingonkorvausasian käsitteleminen erillään rikosasian käsittelystä on jatkossakin mahdollista. Ehdotettuja säännöksiä, kuten uhrin yhteystietojen välittämistä tukipalveluihin, tulee arvioida myös tietosuojavaatimusten kannalta. 

Arvioitavana Euroopan syyttäjänviraston toiminta

Oikeusministerit vaihtavat näkemyksiä komission teettämästä Euroopan syyttäjänvirastoa (EPPO) koskevasta arvioinnista sekä yhteistyöstä EPPO:n ja jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten kanssa. Vuonna 2021 toimintansa käynnistäneen EPPO:n toimivallassa on tutkia riippumattomana EU:n syyttäjäviranomaisena EU:n talousarvioon kohdistuvia rikoksia ja asettaa epäillyt syytteeseen. Suomi pitää tärkeänä, että EU:n taloudellisia etuja suojataan tehokkaasti ja että korruptiota torjutaan päättäväisesti.

Kokouksen muita aiheita

Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä oikeusalan digitalisaatiota koskeva strategia vuosille 2024-2028 sekä neuvoston näkemykset EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisesta.

Ministerit saavat myös tilannekatsauksen neuvotteluista EU:n liittymiseksi Euroopan ihmisoikeussopimukseen (EIS) sekä rankaisemattomuuden vastaisesta taistelusta liittyen Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Oikeusministeri Leena Meri vie kokoukseen terveiset, että Suomi jatkaa vahvaa tukeaan Ukrainalle.

Lounaalla oikeusministerit keskustelevat huumekaupan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan oikeudellisesta yhteistyöstä. 
- Järjestäytyneen rikollisuuden jatkuva lisääntyminen sekä kasvavat huumemarkkinat ovat merkittävä riskitekijä EU:n turvallisuustilanteen kannalta, ministeri Meri toteaa. 

Oikeusministeri Leena Meren tapaa kokouksen yhteydessä Saksan oikeusministeri Marco Buschmannin sekä Belgian oikeusministeri Paul Van Tigcheltin.

Lisätietoja:
eritysavustaja Maaria Wallin, p.  p. 0295 150 350, [email protected]
osastopäällikkö Ville Hinkkanen, p. 0295 150 165, [email protected]
yksikönpäällikkö Eeva Aittoniemi, EU- ja kansainväliset asiat, p. 0295 150 170, [email protected]

Lisätietoa EU:n oikeusministereiden kokouksesta:
www.consilium.europa.eu/fi/meetings/
video.consilium.europa.eu/

Tietoa oikeusministeriössä valmisteltavista EU-hankkeista

Sivun alkuun