Hoppa till innehåll
Media

Minister Meri deltar i EU:s justitieministermöte i Bryssel

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2023 9.46
Pressmeddelande

Justitieminister Leena Meri deltar idag den 4. januari i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF-rådet) i Bryssel. Justitieministrarna ska bland annat diskutera överföringen av behandlingen av brottmål, brottsoffrens ställning och rättigheter samt Europeiska åklagarmyndighetens verksamhet.

Effektivisering av det straffrättsliga samarbetet

Justitieministrarna har för avsikt att godkänna rådets allmänna riktlinje om förslaget till förordning om överföring av straffrättsliga förfaranden. Syftet med förslaget är bland annat att förbättra processens effektivitet och rättssäkerheten i situationer där behandlingen av brottmål överförs från en medlemsstat till en annan.

Finland ser det som viktigt att det i den föreslagna förordningen finns ett stort nationellt handlingsutrymme, att det inte finns någon ovillkorlig skyldighet att bifalla ansökningar om överföring och att behandlingen av ett brottmål sker enligt lagen i den anmodade staten när överföringen bifalles. Det vore bra om behandlingen av ett brottmål kunde överföras redan under förundersökningen.

Utvecklingen av brottsoffrens ställning granskas

Vid mötet diskuteras förslaget till reform av brottsofferdirektivet. Brottsofferdirektivet, som antogs 2012, är en allmän rättsakt som gäller alla brottsoffer och som innehåller miniminormer för brottsoffers rättigheter. Syftet med det förslag till direktiv som nu är under förhandling är bland annat att avsevärt förbättra offrens tillgång till information och möjligheten för utsatta offer att få särskilt stöd. Medlemsstaterna skulle åläggas att utveckla särskilda tjänster för barn. Det är viktigt att brottsoffrens rättigheter och behov beaktas på ett balanserat sätt i enlighet med motsvarande bestämmelser om de åtalades rättigheter.

Finland förhåller sig i princip positivt till förslagets mål och anser det vara bra att man i förslaget fäster vikt vid att undvika ytterligare lidande för offret och förebygga att offret på nytt blir offer. Finland anser det dock viktigt att säkerställa att regleringen är tydlig, ändamålsenlig och förenlig med den nationella lagstiftningen och att det också i fortsättningen är möjligt att behandla till exempel skadeståndsärenden separat från behandlingen av brottmål. De föreslagna bestämmelserna, såsom förmedling av offrets kontaktuppgifter till stödtjänster, bör bedömas också med tanke på kraven på dataskydd. 

Europeiska åklagarmyndighetens verksamhet utvärderas

Justitieministrarna ska utbyta synpunkter om den utvärdering av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) som kommissionen låtit utföra samt om samarbetet med EPPO och medlemsstaternas nationella myndigheter. EPPO, som inledde sin verksamhet 2021, är behörig att som oberoende åklagarmyndighet inom EU utreda brott som riktar sig mot EU:s budget och åtala de misstänkta. Finland anser att det är viktigt att EU:s ekonomiska intressen skyddas effektivt och att korruption bekämpas beslutsamt.

Mötets övriga teman

Avsikten är att strategin för digitalisering på det rättsliga området 2024–2028 samt rådets synpunkter på tillämpningen av EU:s allmänna dataskyddsförordning ska godkännas vid mötet.

Ministrarna får också en lägesrapport om förhandlingarna om EU:s anslutning till den europeiska människorättskonventionen samt om kampen mot straffrihet i anslutning till Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Justitieminister Leena Meri framför Finlands hälsningar till mötet om att Finland fortsätter sitt starka stöd till Ukraina.

Under lunchen diskuterar justitieministrarna det rättsliga samarbetet i kampen mot narkotikahandel och organiserad brottslighet.
- Den ständigt ökande organiserade brottsligheten och den växande narkotikahandeln är en betydande riskfaktor med tanke på säkerhetsläget i EU, säger minister Meri.

Justitieminister Leena Meri träffar Tysklands justitieminister Marco Buschmann och Belgiens justitieminister Paul Van Tigchelt i samband med mötet.

Ytterligare information: 
Maaria Wallin, specialmedarbetare, tfn 0295 150 350, [email protected]
Ville Hinkkanen, avdelningschef, tfn 0295 150 165, [email protected]
Eeva Aittoniemi, enhetschef, EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 0295 150 170, [email protected] 

Mer information om mötet mellan EU:s justitieministrar 
www.consilium.europa.eu/sv/meetings/
video.consilium.europa.eu/

Information om EU-projekt som bereds vid justitieministeriet

Tillbaka till toppen