Hyppää sisältöön
Media

OECD: Paremman sääntelyn strategialle terävämpi rooli hallituksen päätöksenteossa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 28.4.2010 9.45
Tiedote -

Taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestö OECD pitää hyvänä kehityksenä sitä, että Suomella on lainvalmistelun laadun varmistamiseen tähtäävä paremman sääntelyn strategia. Parempi sääntely on kirjattu hallituksen strategia-asiakirjaan ja sen tueksi on hyväksytty ohjeita ja periaatteita, kuten valtioneuvoston ohjeet vaikutusten arvioinnista ja kuulemisesta. Toisaalta strategiassa ei huomioida säädösten noudattamista ja täytäntöönpanoa.

OECD näkee ongelmana sen, että hyvistä valmiuksista huolimatta Suomelta puuttuvat riittävät rakenteelliset järjestelyt eivätkä periaatteet vielä vaikuta käytäntöön. Järjestö toteaa, että lainvalmistelun laadun varmistaminen tulisi liittää tiiviimmin hallituksen muuhun toimintaan ja poliittisiin tavoitteisiin ja huomauttaa, että parempi sääntely ei ole pelkkää lakitekniikkaa. Se tulisi nähdä laajemmin hallinnon kehittämiskysymyksenä. Esimerkiksi lainsäädännön vaikutusten arviointia sekä kuulemista voitaisiin aktiivisemmin käyttää varsinaisina päätöksenteon välineinä. Lisäksi parempi sääntely tulisi liittää osaksi muita kehittämishankkeita, kuten valtionhallinnon tuottavuusohjelmaa. Olennaista on myös varmistaa, että säännökset toimivat käytännössä.

EU-säädösten kansallinen valmisteluorganisaatio on OECD:n arvion mukaan Suomessa kattava ja hyvin koordinoitu. OECD katsoo, että tätä järjestelmää voisi käyttää ehkä laajemminkin mallina valtioneuvoston sisäisessä koordinoinnissa.

Suomessa on ryhdytty muiden EU-maiden tapaan toimiin yrityksiä koskevan hallinnollisen taakan vähentämiseksi. OECD ehdottaa, että toiminta laajennettaisiin koskemaan myös kansalaisia ja hallintoa. Järjestö myös suosittaa, että aluehallinto ja kunnallishallinto otettaisiin voimakkaammin mukaan paremman sääntelyn kehittämistyöhön.

OECD on yhteistyössä Euroopan komission kanssa suorittanut haastatteluihin ja kirjalliseen aineistoon perustuvan maatutkinnan ja laatinut Suomea koskevan paremman sääntelyn ja lainsäädäntötyön arviointiraportin suosituksineen. Samanlainen arviointi tehdään 14 muussakin ns. vanhassa EU-jäsenvaltiossa. Paremmansääntelyn ministeriryhmän ja neuvottelukunnan on tarkoitus arvioida suosituksia ja pohtia, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on kansallisella tasolla syytä ryhtyä.


Lisätietoja:
ylijohtaja Pekka Nurmi, puh. 09 1606 7670 (sähköposti: [email protected])
neuvotteleva virkamies Maija Salo, puh. 09 1606 7969 (sähköposti: [email protected])

OECD:n Suomea koskeva raportti

Aiheeseen liittyvä aikaisempi uutinen

Paremman sääntelyn neuvottelukunta

Tuija Brax hallitus
Sivun alkuun