Hoppa till innehåll
Media

OECD: Strategin för bättre lagstiftning ska ges en större roll i regeringens beslutsfattande

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2010 9.45
Pressmeddelande -

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD anser det vara en bra utveckling att Finland har en strategi för bättre lagstiftning som syftar till att garantera högklassig lagberedning. Bättre lagstiftning ingår i regeringens strategidokument och dessutom har man godkänt anvisningar och principer, såsom statsrådet anvisningar om konsekvensbedömning och hörande. Däremot tar strategin inte upp iakttagandet av författningarna eller verkställighetsfrågor.

Ett problem enligt OECD är att Finland trots dessa goda utgångspunkter saknar tillräckliga strukturella arrangemang och att principerna inte ännu syns i praktiken. Organisationen konstaterar att tryggandet av högklassig lagberedning ska bättre än för närvarande integreras med regeringens övriga verksamhet och politiska mål och påpekar att bättre lagstiftning inte enbart betyder lagtekniska åtgärder. Bättre lagstiftning ska betraktas på ett mer omfattande sätt som en fråga som gäller förvaltningsutvecklingen. Till exempel bedömningen av konsekvenserna av lagstiftningen samt hörande kunde mer aktivt utnyttjas som ett medel för beslutsfattande. Dessutom bör bättre lagstiftning kopplas till andra utvecklingsprojekt, såsom statens produktivitetsprogram. Det är också viktigt att säkerställa att bestämmelserna fungerar i praktiken.

Finlands nationella organisation för beredningen av EU-författningar är enligt OECD:s bedömning omfattande och väl samordnad. OECD anser att detta system kanske kunde användas som modell även i annan intern samordning av ärenden inom statsrådet.

Liksom andra EU-länder har också Finland vidtagit åtgärder för att minska företagens administrativa bördor. OECD föreslår att denna verksamhet utvidgas till att gälla även medborgare och förvaltningen. Organisationen rekommenderar dessutom att region- och kommunförvaltningen ges en större roll i arbetet för att utveckla bättre lagstiftning.

OECD har i samarbete med Europeiska kommissionen utfört en landsundersökning som baserar sig på intervjuer och skriftligt material och utarbetat en utvärderingsrapport med rekommendationer beträffande bättre lagstiftning och lagbetedningsarbetet i Finland. En likadan undersökning ska utföras i 14 andra s.k. gamla EU-medlemsstater. Ministerarbetsgruppen och delegationen för bättre lagstiftning ska bedöma rekommendationerna och diskutera vilka åtgärder dessa ger anledning till på nationell nivå.


Ytterligare upplysningar:
överdirektör Pekka Nurmi, tfn 09 1606 7670 (e-post: fö[email protected])
konsultativ tjänsteman Maija Salo, tfn 09 1606 7969 (e-post: fö[email protected])

OECD:s rapport beträffande Finland

Tidigare nyhet om detta (på finska)

Delegationen för bättre lagstiftning

Tuija Brax regeringen
Tillbaka till toppen