Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Antti Häkkäsen puhe TAE 2019 lähetekeskustelussa 19.9.2018

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2018 13.44
Puhe

Arvoisa rouva puhemies, värderade fru talman,

Olemme lukeneet viimevuodet jatkuvasti otsikoita siitä, miten maksuhäiriömerkintöjen ja ulosottovelkojen määrä on kasvanut koko ajan. Ylivelkaantuminen on meille merkittävä haaste, johon on puututtava laaja-alaisesti monin keinoin. Tarkoituksenamme on ollut puuttua ylivelkaantumiseen eri keinojen kautta, niin lainsäädäntötoimien kuin viranomaisten resurssien avulla. Lainsäädäntötoimista joitain mainitakseni, pitkään työttömänä olleet ulosottovelalliset voivat saada nykyisin aiempaa enemmän vapaakuukausia ulosotosta työllistyttyään. Tuon lähiaikoina eduskunnalle esityksen pikaluottojen sääntelyn kiristämisestä.  Selvitysmiesten esitys positiivisen luottotietorekisterin perustamiseksi on nyt lähdössä lausunnoille. Johdollani on laadittu toimenpideohjelmaa ylivelkaantumisen hallintaan.

Arvoisa puhemies,

Moni ylivelkaantunut kamppailee äärimmäisen vaikean tilanteen kanssa. Vaikka vastuu taloudenpidosta on lähtökohtaisesti yksilöllä itsellään, ovat tilanteet monesti inhimillisesti niin vaikeita, että ylivelkaantunutta tulee kyetä auttamaan. Tämän vuoksi nyt käsiteltävässä budjetissa esitämme selkeitä panostuksia ylivelkaantuneiden henkilöiden tuen parantamiseen.

Talous- ja velkaneuvonta siirtyy hoidettavaksi oikeusaputoimistoissa ensi vuoden alusta alkaen. Talous- ja velkaneuvontaan ja ylivelkaantuneiden aseman parantamiseen kohdistetaan oikeusaputoimistoille 12,7 milj. euroa, jossa on lisäystä 3 milj. euroa nykyiseen tasoon nähden. Talous- ja velkaneuvonnassa tulee työskentelemään 175 henkilöä, jotka sijoitetaan kaikkiin 23 oikeusaputoimistoon. Parannamme palvelun saavutettavuutta verkkopalveluja kehittämällä, jotta palvelu olisi saatavilla tasapuolisesti ympäri maata.

Mitä nopeammin ylivelkaantunut saa asiansa pois tuomioistuinprosessista, sitä nopeammin asioiden selkiyttäminen on mahdollista. Ylivelkaantuneiden aseman parantamiseksi tuomioistuimille osoitetaan 2 miljoonan euron lisämääräraha velkomusasioiden joutuisaan käsittelyyn. Mitä useampi saa ensimmäistä kertaa ulosottoon joutuessaan apua, ja saa hoidettua asiansa kuntoon, sitä enemmän vältetään ulosoton asiakkuuden kierrettä. Tämän vuoksi Lisäämme Ulosottolaitokselle miljoona euroa velallisten neuvonnan tehostamiseen. Lisäyksen tarkoituksena on parantaa ensimmäistä kertaa ulosottoon joutuvien auttamista. Näillä lisäyksillä voidaan kohdistaa tuomioistuinkäsittelyyn ja ylivelkaantuneiden neuvontaan yhteensä 50 henkilötyövuotta.

Arvoisa puhemies,

Budjettiehdotuksesta muutama sana laajemmin.

Oikeusministeriön ensi vuoden talousarvioehdotuksessa esitetään

Oikeusministeriön hallinnonalalle ehdotetaan määrärahoja 976 milj. euroa. Kun vuosittain vaihtelevia vaalimenoja ei oteta huomioon, hallinnonalan määrärahataso on 37 milj. euroa suurempi kuin v. 2018. Kasvu johtuu mm. palkkojen tarkistuksista ja WinCapita -kokonaisuuteen liittyvien korvausten maksatuksista. Talousarvioesityksellä turvataan oikeuslaitoksen ja Rikosseuraamuslaitoksen ensi vuoden toiminta ja annetaan lisäapua ylivelkaantuneille sekä budjettilaeilla kiristetään rangaistuspolitiikkaa. Hallitus on antanut eduskunnalle kaksi rangaistusten kiristämistä koskevaa budjettilakiesitystä.

Ensinnäkin esitetään, että ehdollisen vankeuden oheisseuraamukseksi säädettäisiin harkinnanvarainen valvonta myös 21 vuotta täyttäneille rikoksentekijöille. Tämän budjettilain tavoitteena on sekä puuttua taparikollisiksi ajautumassa olevien päihdeongelmaisten tilanteeseen, että antaa nykyistä tuntuvampi rangaistus esimerkiksi pitkän ehdollisen vankeuden väkivalta- tai seksuaalirikoksesta saavalle ensikertaiselle henkilölle.

Toisena budjettilakina esitetään ehdonalaisen vapauden valvontaa koskevien säännösten tiukentamista. Ehdonalaisen vapauden valvontaan asettamisen edellytyksiin lisättäisiin korkeaksi arvioitu väkivalta- tai seksuaalirikokseen syyllistymisen riski. Näistä muutoksista Rikosseuraamuslaitokselle vuodelle 2019 aiheutuviin lisämenoihin ehdotetaan 1,8 milj. euron lisärahoitusta. Lisäksi mainittakoon, että syksyn aikana on tarkoitus antaa kolme muuta rangaistusten kiristämistä koskevaa hallituksen esitystä, joiden määrärahavaikutukset eivät kohdistu vielä vuodelle 2019, mutta lisämäärärahat on otettu huomioon viime kevään kehyspäätöksessä. Nämä hallituksen esitykset koskevat lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten kiristämistä ja rikosten uusijoiden rangaistusten tiukentamista ensikertaisuussäännöstä muuttamalla sekä sakon muuntorangaistuksen palauttamista.

Vuoden 2019 alusta lukien käräjäoikeuksia on 20, eli määrä vähenee nykyisestä 27:stä. Uudistuksen tavoitteena on lisätä tehokkuutta ja hyödyntää samalla tuomarien osaamista aiempaa monipuolisemmin.

Tietosuojavaltuutetulle esitetään 975 000 euron lisärahoitusta tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta, Schengenin tietojärjestelmistä ja Matkustajarekisteritieto –direktiivistä aiheutuviin lisätehtäviin.

Tiedusteluvaltuutetulle puolestaan esitetään 350 000 euron lisärahoitusta tiedustelutoiminnan laillisuusvalvontaan.

Vuonna 2019 järjestetään eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit. Lisäksi ensimmäiset maakuntavaalit on tarkoitus pitää toukokuussa toimitettavien europarlamenttivaalien yhteydessä.

Antti Häkkänen
Sivun alkuun