Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Henriksson lapsi- ja perheoikeuskysymysten seminaarissa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2013 10.47
Puhe -

Hyvät seminaarin osallistujat, arvoisat ulkomaiset vieraat ja kotimaiset asiantuntijat,

Minulla on ilo avata tämä seminaari sekä toivottaa sydämellisesti tervetulleiksi sekä koti- että ulkomaiset osallistujat. Seminaarin aihe Ajankohtaisia kysymyk-siä lapsi- ja perheoikeudesta Suomen ja Venäjän välillä on varsin ajankohtainen.

Tämä seminaari on jatkoa tilaisuudelle, joka pidettiin maaliskuussa 2011 Helsin-gissä. Tuolloin jännitettiin, milloin Venäjä liittyisi Haagin lapsikaappaussopimuk-seen. Jo kahden kuukauden päästä saatiinkin kuulla, että Venäjän duuma oli tehnyt päätöksen liittyä sopimukseen. Kansainvälisesti sopimus tuli voimaan Venäjän osalta marraskuussa 2011. Suomen ja Venäjän välillä sopimusta ryhdyttiin sovel-tamaan tämän vuoden alusta.

Suomi ja Venäjä kuuluvat myös Haagin ns. lastensuojelusopimukseen vuodelta 1996, joka on ollut voimassa maidemme välillä tämän vuoden kesäkuusta alkaen. Yhdessä nämä sopimukset luovat juridisen pohjan rajat ylittävien lapsiriitojen rat-kaisuille.

Perhekiistat, joilla on kansainvälinen ulottuvuus, ovat usein erityisen hankalia. Lasten huoltoa koskevissa kiistoissa lasten kannalta on useimmiten parasta, jos vanhemmat pystyvät sopimaan asioista. Niissä tilanteissa, joissa siihen ei pystytä, on hyvä että on olemassa selviä sääntöjä joita noudatetaan, kuten Haagin sopi-mukset. Lapsen edun mukaista on, että maiden viranomaiset ilman turhaa viivy-tystä pystyvät tekemään päätöksiä ja toimenpanevat niitä näissä vaikeissa asioissa.

Suomi on omalta osaltaan edistänyt Venäjän integroitumista eurooppalaiseen so-pimusverkostoon jo vuosien ajan. Nyt huomio on siirtymässä sopimuksiin liitty-misestä niiden soveltamiseen. On tärkeää, että sopimuksen toimivat myös käytän-nön tasolla. Tavoitteena on toisaalta, että kansainvälisiä sopimuksia sovelletaan yhtenäisellä tavalla kaikkien sopimusvaltioiden välillä. Sen vuoksi meille on suuri kunnia, että seminaariimme osallistuu myös Haagin kansainvälisen yksityisoikeu-den konferenssin edustaja Ms. Louise Ellen Teitz.

Edellä totesin, että tässä seminaarissa käsitellään kahta kansainvälistä sopimusta, joiden tarkoituksena on lapsen edun turvaaminen riidoissa, joilla on kansainvälisiä ulottuvuuksia. Lisäksi seminaarin eräänä tarkoituksena on perehtyä lastensuoje-luun Suomessa käytännön tasolla. Oikeusministeriön ohella seminaarin järjeste-lyistä on vastannut sosiaali- ja terveysministeriö. Sen vuoksi ohjelmaan on ollut mahdollisuus sisällyttää tutustuminen Helsingin kaupungin lastensuojelun palve-luihin ja muun muassa Pesäpuu ry:n toimintaan.

Seminaarin kustannusten kattamiseen on saatu rahoitusta ulkoasianministeriöltä, joten tältä osin kiitokset ulkoministeriölle.

Vuosia jatkunut yhteistyö, joka on perustunut vuosittaisiin yhteistyöohjelmiin, on osoittanut, että Suomen ja Venäjän viranomaisten tulee mahdollisimman hyvin tuntea toistensa lait ja järjestelmät. Ei voida kuitenkaan välttyä siltä, että asioita usein tulkitaan omaa kulttuuritaustaa vasten. Tämän vuoksi keskeisten käsitteiden ja periaatteiden vertailu sekä ymmärtäminen on oltava eräänä seminaarin tarkoi-tuksena. Ei ole järkevää puhua esimerkiksi "lapsen huollosta" tai "huostaanotosta" ilman että termeillä on yhteinen merkityssisältö. Uskon, että asiantuntijoiden avul-la käsitteet selkiytyvät tämän seminaarin kuluessa.

Kokemukseni mukaan tällaiset seminaarit tarjoavat lisäksi osallistujille tilaisuuden tutustua toisiinsa. Sen seurauksena asioiden hoitaminen rajan yli muodostuu hel-pommaksi ja myös tuloksellisemmaksi.

Arvoisat seminaarin osanottajat,

luotan siihen, että te kaikki otatte aktiivisesti osaa seminaariin. Vuoropuhelun tu-loksena syntyy hyviä menettelytapoja, joita voidaan jatkossa käyttää hyödyksi ra-jat ylittävien lapsiriitojen hoidossa.

Omasta ja oikeusministeriön sekä muiden järjestävien tahojen puolesta toivotan kaikille osanottajille antoisaa seminaaria!

Sivun alkuun