Hyppää sisältöön
Media

Puoluerahoituksen avoimuuteen esitetään parannuksia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 4.3.2010 11.50
Tiedote -

Puoluerahoituksen avoimuutta esitetään parannettavaksi Euroopan neuvoston korruptionvastaisen toimielimen GRECO:n antamien suositusten mukaisesti. Yleisöllä tulee olla riittävästi tietoa puolueiden perustoiminnan ja vaalikampanjoiden rahoituksesta voidakseen arvioida puolueiden mahdollisia sidonnaisuuksia. Tavoitteena on lisätä luottamusta poliittiseen toimintaan ja siten parantaa myös äänestysaktiivisuutta.

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen sisällön ja tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle 5. maaliskuuta 2010.

Esityksen mukaan puolueen, puolueyhdistyksen ja puolueen lähiyhteisön vastaanottamasta tuesta olisi tehtävä ilmoitus Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Puolue määrittelisi itse lähiyhteisönsä niiden suostumuksella. Lähiyhteisöjä voisivat olla esimerkiksi säätiöt ja rahastot, jotka aktiivisesti edistävät puolueen toimintaa, toimivat sen kanssa läheisessä yhteistyössä tai hoitavat sen varainhankintaa.

Ilmoituksessa olisi mainittava jokainen yksittäinen rahana, tavarana, palveluna tai muulla tavalla saatu tuki, jonka arvo ylittää 1 500 euroa samalta antajalta kalenterivuodessa. Esimerkiksi tavanomaista talkootyötä ei kuitenkaan tarvitsisi ilmoittaa. Ilmoitus olisi tehtävä ajantasaisena eli viimeistään tuen vastaanottamista seuraavan kuukauden 15. päivänä.

Puolueiden olisi samaan tapaan kuin ehdokkaiden eriteltävä tarkastusvirastolle myös vaalikampanjoidensa kulut ja rahoitus. Jokainen vähintään 1 500 euron suuruinen tuki kampanjalle ja tuen antaja olisi mainittava erikseen. Kaikessa puolueen tai ehdokkaan maksullisessa vaalimainonnassa tulisi olla mainoksen maksajan nimi.

Puolue voisi tehdä ennakkoilmoituksen tulevan vaalikampanjansa rahoituksesta ja kuluista. Valtiontalouden tarkastusvirasto pitäisi kaikki puoluerahoitusta koskevat ilmoitukset ja tiedot yleisön saatavilla internetissä.

Tukea saisi ottaa vastaan enintään 30 000 euroa


Puolue, puolueyhdistys ja puolueen lähiyhteisö saisivat esityksen mukaan ottaa vastaan tukea samalta lahjoittajalta enintään 30 000 euron arvosta kalenterivuodessa. Puolueen lähiyhteisö kuitenkin saisi antaa puolueelle tai yhdistykselle suurempiakin lahjoituksia. Samoin testamentilla annettu tuki voisi olla mainittua summaa suurempi.

Ulkomaalaista rahoitusta puolue tai vaaleissa ehdokkaana oleva ei saisi vastaanottaa muilta kuin omilta kansainvälisiltä yhteistyöjärjestöiltään sekä yksityishenkilöiltä. Tukea ei myöskään saisi ottaa valtiolta, kunnalta tai näiden määräysvallassa olevalta yhteisöltä.

Uudistuksia myös ehdokkaiden tukeen


Vaaliehdokkaiden erikseen ilmoitettavan tuen alaraja esitetään laskettavaksi 1 500 euroon myös europarlamenttivaaleissa ja presidentinvaalissa, joissa raja nykyisin on 2 000 euroa.

Ehdokkaiden tulisi tehdä eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa Valtiontalouden tarkastusvirastolle jälki-ilmoitus vaalikampanjaa varten otetusta lainasta sekä sen maksamiseen saadusta tuesta, jos tuki on vähintään 1 500 euron arvoinen.

Rahankeräyslupaa ei esityksen mukaan enää tarvittaisi ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhdistyksen tai puolueyhdistyksen keräykseen, jolla katetaan vaalikampanjan kuluja.

Puoluetuen takaisinperintä mahdolliseksi


Vaalirahoituksen ja puolueiden tilinpidon valvonta keskittyisi Valtiontalouden tarkastusvirastoon. Sillä olisi käytössään samanlainen uhkasakkomenettely kuin jo koskee ehdokkaiden vaalirahoitusta. Säännösten olennainen laiminlyönti voisi johtaa puoluetuen maksamisen lopettamiseen tai takaisinperintään. Puoluetuen käyttöä valvoisi edelleen oikeusministeriö.

Valtionavustuksena myönnettävää puoluetukea saavien olisi laadittava yksityiskohtaisia erittelyjä saamistaan tuista ja niiden käytöstä. Varojen käytön asianmukaisuuden varmistamiseksi puolueiden tilintarkastajat velvoitettaisiin lausumaan, onko puoluetuen sekä vaalirahoituksen osalta noudatettu lakia ja ilmoitusvelvollisuutta.


Lisätietoja:
erityisasiantuntija Kaisa Tiusanen, puh. 09 1606 7953
lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, puh. 09 1606 7761
lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen, puh. 09 1606 7690
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun