Hoppa till innehåll
Media

Öppenheten av partifinansieringen ska ökas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.3.2010 11.50
Pressmeddelande -

Det föreslås att öppenheten av partifinansieringen ökas enligt rekommendationerna från Europarådets grupp av stater mot korruption (GRECO). Allmänheten ska med tanke på en bedömning av eventuella bindningar ha tillräckligt information om finansieringen av partiernas grundverksamhet och valkampanjer. Syftet är att öka förtroendet för den politiska verksamheten och därigenom även öka valdeltagandet.

Statsrådet godkände propositionens innehåll och avsikten är att republikens president överlämnar propositionen till riksdagen 5 mars 2010.

Enligt propositionen ska ett parti, en partiförening eller en sammanslutning som står partiet nära lämna in en redovisning om de bidrag de fått till statens redovisningsverk. Partierna ska själv med sammanslutningarnas samtycke meddela vilka sammanslutningar som står dem nära. Sammanslutningar som står partiet nära är bl.a. stiftelser och fonder som aktivt främjar partiets verksamhet, är verksamma i nära samarbete med partiet eller ordnar partiets kapitalanskaffning.

I redovisningen ska uppges varje enskilt bidrag från en och samma givare i pengar, varor och tjänster och andra motsvarande prestationer vars värde överstiger 1 500 euro per kalenderår. Till exempel sedvanligt frivilligarbete behöver dock inte redovisas. Redovisningen ska vara aktuell dvs. den ska lämnas in senast den 15 dagen i den kalendermånad som följer efter mottagandet av bidraget.

Partierna ska på samma sätt som kandidaterna lämna in en specifikation över kostnaderna för och finansieringen av sina valkampanjer till revisionsverket. Varje enskilt bidrag värt minst 1 500 euro och vem som gett det ska nämnas särskilt. Både i partiets och kandidatens alla avgiftsbelagda valreklam ska uppges vem som har betalat reklamen.

Ett parti ska också kunna lämna in en förhandsredovisning om finansieringen av och kostnaderna för den kommande valkampanjen. Statens revisionsverk ska hålla alla redovisningar och uppgifter som gäller partifinansieringen tillgängliga för allmänheten på webben

Bidrag får tas emot högst till ett värde av 30 000 euro

Enligt förslaget får ett parti, en partiförening eller en sammanslutning som står partiet nära under ett kalenderår ta emot bidrag från en och samma bidragsgivare högst till ett värde av 30 000 euro. En sammanslutning som står partiet nära ska dock kunna ge partiet eller partiföreningen även större donationer. Också donationer genom testamente kan vara större än den nämnda summan.

Ett parti eller en kandidat som ställts upp i valet ska inte få ta emot utländsk finansiering från andra givare än sina egna internationella samarbetsorganisationer samt privatpersoner. Bidrag får inte heller tas emot från staten, kommuner eller från bolag som staten eller en kommun har bestämmande inflytande i.

Ändringar också i kandidaternas valfinansiering

Det föreslås att gränsen för bidraget som valkandidater ska redovisa särskilt ska sänkas till 1 500 euro även vid Europaparlamentsval och presidentval, där den nuvarande gränsen är 2 000 euro.

Kandidaterna ska vid riksdagsval och Europaparlamentsval till statens revisionsverk göra en s.k. redovisning i efterhand om ett lån som tagits upp för att täcka kostnaderna för valkampanjen och om ett bidrag värt minst 1 500 euro som fåtts för betalningen av lånet.

I propositionen föreslås att det inte längre ska behövas tillstånd till penninginsamlingar som används för att täcka kostnaderna för en valkampanj och som anordnas av en förening eller partiförening.

Återkrav av partistödet blir möjligt

Tillsynen över valfinansieringen och partiernas bokföring ska överföras till statens revisionsverk. Verket ska kunna tillämpa samma vitesförfarande som vid kandidaters valfinansiering. Väsentlig försummelse att följa bestämmelserna ska kunna leda till att betalningen av partistödet upphör eller att stödet återkrävs. Justitieministeriet ska fortsättningsvis övervaka användningen av partistödet.

Organisationer som beviljas statsunderstöd, dvs. partistöd, ska utarbeta detaljerade specifikationer över de bidrag de fått och hur dessa har används. För att säkerställa att medlen används på ett behörigt sätt ska partiernas revisorer åläggas att uttala sig om huruvida partiet har följt lagen och redovisningsskyldigheten i fråga om partistödet och valfinansieringen.


Närmare upplysningar:
specialsakkunnig Kaisa Tiusanen, tfn 09 1606 7953
lagstiftningsrådet Liisa Vanhala, tfn 09 1606 7761
lagstiftningsdirektör Sami Manninen, tfn 09 1606 7690
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen