Hyppää sisältöön
Media

Rikosasioiden käsittelyn sujuvuutta halutaan parantaa

oikeusministeriösisäministeriö
Julkaisuajankohta 28.1.2020 13.52
Tiedote

Rikosketjun toiminnan sujuvoittamista koskevassa selvityksessä ehdotetaan uudistuksia, joilla voitaisiin lyhentää rikosasioiden käsittelyaikoja ja parantaa prosessin toimivuutta.

Oikeusministeriön ja sisäministeriön tilaamassa selvityksessä tuli arvioida poliisin, syyttäjälaitoksen ja käräjäoikeuksien käytäntöjä ja menettelytapoja rikosasioiden käsittelyssä. Selvityshenkilönä toimineen professori Matti Tolvasen raportissaan esittämät kehittämisehdotukset koskevat sekä lainsäädäntöä että käytännön toimintaa.

Selvityksessä korostetaan yhteistyön lisäämistä rikosketjun toimijoiden välillä. Myös rikossovittelun täysimääräistä hyödyntämistä pidetään tärkeänä.

Poliisin ja syyttäjän yhteistyötä esitutkintavaiheessa tulisi edelleen tehostaa myös keskivakavissa rikoksissa. Niissä tutkinnanjohtajien tulisi ottaa aktiivisempi rooli esitutkinnan laadun varmistamiseksi. Säännöstasolla esitutkinnan johtamista ei selvityksessä esitetä siirrettäväksi poliisilta syyttäjälle, mutta syyttäjän juridista asiantuntemusta tulisi hyödyntää entistä enemmän. Myös rikoksesta epäillyn avustaja ja muidenkin asianosaisten avustajat tulisi ottaa tehokkaammin mukaan jo esitutkintavaiheessa.

Rikosasian valmistelua käräjäoikeudessa pitäisi kehittää. Jo valmisteluvaiheessa voitaisiin yksilöidä ne asiat, joista tulee esittää näyttöä pääkäsittelyssä. Selvityksen mukaan tulisi myös harkita mahdollisuutta säätää tuomioistuimelle oikeus asettaa määräaika, johon mennessä todiste on esitettävä, jotta se otetaan huomioon oikeudenkäynnissä. Nykyisin tämä on mahdollista riita-asioissa.
 
Tekniikan hyödyntämistä olisi selvityksen mukaan lisättävä tallentamalla jo esitutkinnassa kuulustelut videolle. Olisi myös pohdittava mahdollisuutta hyödyntää esitutkinnassa tehtyjä tallenteita niin, että asianosaisia ja todistajia tarvitsisi kuulla tuomioistuimessa vain silloin, kun heille halutaan tehdä täydentäviä kysymyksiä. Tämä olisi merkittävä periaatteellinen muutos nykyiseen käytäntöön.

Syyteneuvottelun soveltamisalaa esitetään laajennettavaksi. Selvityksessä ehdotetaan myös harkittavaksi perusteluvelvollisuuden keventämistä tuomioissa ja esitutkinnan rajoittamispäätöksissä. Jossain määrin olisi mahdollista siirtää asiaryhmiä rikosprosessista hallinnolliseen menettelyyn. Lisäksi voitaisiin harkita joidenkin vähäisten tekojen rangaistavuuden poistamista.

Oikeus- ja sisäministeriössä on tarkoitus yhdessä tarkastella selvityksessä esitettyjä toimia rikosasioiden käsittelyn tehostamiseksi. Tarkoitus on myös käynnistää lainsäädäntöön liittyvää arviointia, muun muassa vuonna 2014 voimaan tulleen esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön kokonaistarkastelu.

Lisätietoja:
osastopäällikkö Ari-Pekka Koivisto, oikeusministeriö, puh. 0295 150 016,
sähköposti: ari-pekka.koivisto(at)om.fi  

osastopäällikkö Tero Kurenmaa, sisäministeriö, puh. 0295 488 340,
sähköposti: tero.kurenmaa(at)intermin.fi

Rikosketjun LEAN-hanke. Selvityshenkilön raportti

Sivun alkuun