Hoppa till innehåll
Media

Utredning om smidigare behandling av brottmål

inrikesministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 28.1.2020 13.52
Pressmeddelande

I en utredning som gjorts om möjligheterna att skapa en smidigare rättskedja föreslås reformer som syftar till att förkorta behandlingstiderna och säkerställa en fungerande process i brottmål.

I utredningen som gjordes på uppdrag av justitieministeriet och inrikesministeriet bedöms polisens, åklagarnas och tingsrätternas praxis och förfaranden vid behandling av brottmål. De utvecklingsförslag som utredaren professor Matti Tolvanen presenterar i sin rapport gäller både lagstiftningen och den praktiska verksamheten.

Utredningen betonar behovet av att öka samarbetet mellan de olika aktörerna i rättskedjan. Också möjligheterna till medling i brottmål ska enligt utredningen utnyttjas fullt ut.

Utredaren anser att polisens och åklagarens samarbete i förundersökningsskedet också i medelallvarliga brott bör effektiviseras. I dessa borde undersökningsledarna ta en mer aktiv roll för att säkerställa kvaliteten på förundersökningen. Enligt förslaget ska förundersökningen inte överföras från polisen till åklagaren på författningsnivå, men åklagarens juridiska sakkunskap borde utnyttjas i allt högre grad. Också den brottsmisstänktes biträde och även andra parters biträden borde tas med i behandlingen på ett effektivare sätt redan i förundersökningsskedet.

Också beredningen av brottmål i tingsrätten bör utvecklas. Man kunde redan i beredningsskedet specificera de ärenden om vilka det ska läggas fram bevis vid huvudförhandlingen. Enligt utredningen borde man också överväga att ge domstolen rätt att fastställa en tidsfrist inom vilken bevis ska läggas fram för att det ska beaktas vid rättegången. Detta är redan i dagens läge möjligt i tvistemål.
 
Enligt utredningen borde tekniken utnyttjas i högre grad genom att förhör redan vid förundersökningen tas upp på video. Man kunde också överväga möjligheten att utnyttja upptagningar som gjorts vid förundersökningen så att parterna och vittnena behöver höras i domstolen endast när man vill ställa kompletterande frågor till dem. Detta skulle vara en betydande principiell ändring jämfört med nuvarande praxis.

Det föreslås att tillämpningsområdet för åtalsförhandlingarna utvidgas. I utredningen föreslås också att man överväger en lindring av motiveringsskyldigheten i fråga om domar och beslut om begränsning av förundersökningen. Vissa ärendegrupper kunde överföras från straffprocessen till det administrativa förfarandet. Dessutom kunde man överväga att slopa straffbarheten för vissa mindre gärningar.

Justitieministeriet och inrikesministeriet kommer tillsammans att bedöma de åtgärder som föreslås i utredningen för att effektivisera behandlingen av brottmål. Avsikten är att inleda en översyn av lagstiftningen, bl.a. se över den förundersöknings- och tvångsmedelslagstiftning som trädde i kraft 2014.

Ytterligare information:
Ari-Pekka Koivisto, avdelningschef, justitieministeriet, tfn 0295 150 016,
e-post: ari-pekka.koivisto(at)om.fi  

Tero Kurenmaa, avdelningschef, inrikesministeriet, tfn 0295 488 340,
e-post: tero.kurenmaa(at)intermin.fi

LEAN-projekt för att bedöma rättskedjan. Utredarens rapport

Tillbaka till toppen