Hyppää sisältöön
Media

Utvidgande av de högsta laglighetsövervakarnas uppgiftsfördelning föreslås

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2019 13.02
Pressmeddelande

Justitieministeriets arbetsgrupp har utrett de högsta laglighetsövervakarnas uppgiftsfördelning. Enligt utredningen är det motiverat att utvidga uppgiftsfördelningen mellan statsrådets justitiekansler och riksdagens justitieombudsman. Detta kunde genomföras så att den nuvarande lagen om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman ändras. Lagen i sig har visat sig fungera väl, men de specialuppgifter och specialområden som föreskrivs för laglighetsövervakarna kunde dock enligt arbetsgruppen beaktas tydligare och i högre utsträckning i lagen.

Enligt arbetsgruppen kunde man i uppgiftsfördelningen mellan de högsta laglighetsövervakarna betona respektive myndighets särskilda sakkunskap. Arbetsfördelningen kunde förtydliga den nuvarande myndighets- och sakbaserade uppgiftsfördelningen. Också övervakningsperspektivet kunde användas som fördelningsgrund.

I den myndighetsbaserade uppgiftsfördelningen kunde man föreskriva att övervakningen av vissa myndigheter hör antingen till justitiekanslern eller till justitieombudsmannen. I den sakbaserade fördelningen kunde man tydligare än förut centralisera ärenden som till sin rättsliga grund liknar varandra enbart till den andra laglighetsövervakaren.  Till exempel klagomål som gäller frihetsberövande hör redan i nuläget till justitieombudsmannen, vilket har styrt ombudsmannens verksamhet så att den i högre grad omfattar övervakning av tillgodoseendet av rättigheterna för personer i sårbar ställning. Justitiekanslerns specialuppgifter som gäller övervakning av de högsta statliga organen har för sin del lett till att justitiekanslerns övervakningsverksamhet även i allmänhet riktats speciellt mot hur de grundläggande och mänskliga rättigheterna tillgodoses i strukturella frågor.

En helt ny fördelningsgrund kunde vara övervakning av omfattande ärendehelheter, till exempel laglighetsövervakning i anslutning till tryggande av grundläggande miljörättigheter eller automatisering av förvaltningen.

Enligt arbetsgruppen skulle ändringen ge bättre förutsättningar än för närvarande att utveckla arbetsfördelningen så att den motsvarar laglighetsövervakningens behov även i framtiden.

Arbetsgruppen föreslår inte att de högsta laglighetsövervakarnas behörighet skulle begränsas, utan fördelningen av uppgifter ska även framöver endast vara det primära verksamhetssättet. Klagomål ska även i fortsättningen kunna lämnas till båda dessa myndigheter. Laglighetsövervakarna ska själva sköta fördelningen av uppgifterna.

Ordförande för arbetsgruppen var rättsrådet (pens.) Ilkka Rautio. Medlemmar i arbetsgruppen var statsrådets justitiekansler Tuomas Pöysti, riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen och utskottsrådet Sami Manninen. Permanent sakkunnig i arbetsgruppen var professor Tuomas Ojanen.

Ytterligare information:

Ordförande för arbetsgruppen, rättsrådet (pens.) Ilkka Rautio, tfn 050 3577192,

arbetsgruppens sekreterare, lagstiftningsrådet Marietta Keravuori-Rusanen, tfn 02951 50396, e-post: [email protected]

De högsta laglighetsövervakarnas uppgiftsfördelning, arbetsgruppens betänkande (på finska)

Sivun alkuun