Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työryhmä ehdottaa lakia henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa

Oikeusministeriö
7.11.2017 13.52
Tiedote

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa lain säätämistä henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa. Lakia sovellettaisiin poliisin, syyttäjien, tuomioistuinten, Rikosseuraamuslaitoksen, Tullin, rajavalvontaviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten käsitellessä henkilötietoja rikosasiassa.

- Rikosten tutkinnassa ja ennaltaehkäisyssä henkilötietojen käyttöä koskevilla säädöksillä on nykyisin yhä suurempi rooli. Erityisesti rajat ylittävän rikollisuuden selvittämisessä henkilötietojen vaihdolla on merkittävä rooli. Lainvalvontaviranomaisten toimivaltuuksia arvioitaessa on samanaikaisesti pidettävä huolta ajantasaisesta henkilötietojen käytön sääntelystä rikosasioissa. Lainsäädännössä tulee punnita tarkkaan tasapainoa lainvalvontaviranomaisten toimivaltuuksien ja henkilötietojen suojan välillä, toteaa oikeusministeri Antti Häkkänen.

Työryhmän ehdottamalla lailla pantaisiin täytäntöön rikosasioiden tietosuojadirektiivi, joka yhdessä tietosuoja-asetuksen kanssa muodostaa EU:n niin sanotun tietosuojapaketin. EU:n  tietosuojadirektiivin  tavoitteena on nykyaikaistaa sääntelyä, helpottaa tietojen vapaata liikkuvuutta EU-maiden poliisi- ja oikeusviranomaisten välillä sekä varmistaa henkilötietojen suoja rikosasioita käsiteltäessä.

Ehdotettua lakia sovellettaisiin henkilötietojen käsittelyyn silloin, kun on kyse esimerkiksi rikoksen ennalta estämisestä, selvittämisestä tai syyteharkintaan saattamisesta, syytetoimista, rikosasian käsittelemisestä tuomioistuimessa, seuraamuksen täytäntöönpanemisesta taikka yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien ehkäisemisestä.

Laissa säädettäisiin muun muassa toimivaltaisten viranomaisten velvollisuuksista tietojen käsittelyssä, rekisteröidyn oikeuksista, tietosuojavastaavan tehtävistä sekä oikeusturvakeinoista ja seuraamuksista. Lain noudattamista valvoisi tietosuojan valvontaviranomainen (nykyisin tietosuojavaltuutettu), josta säädettäisiin EU:n tietosuoja-asetusta täydentävässä uudessa kansallisessa tietosuojalaissa.

Rekisteröidyllä olisi työryhmän ehdotuksen mukaan oikeus tarkastaa omat henkilötietonsa ja saada tietoja henkilötietojensa käsittelystä. Rekisteröidyn oikeuksia voitaisiin kuitenkin rajoittaa, jos se on välttämätöntä esimerkiksi rikoksen selvittämisen kannalta. Tällöin rekisteröity voisi pyytää valvontaviranomaista tarkastamaan, että hänen henkilötietojaan on käsitelty lainmukaisesti.

Lakia sovellettaisiin myös kansallisen turvallisuuden ylläpidon yhteydessä

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että lakia sovellettaisiin myös silloin, kun Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos ja poliisi, erityisesti suojelupoliisi, käsittelevät henkilötietoja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä. Tältä osin ehdotus ei perustu EU-direktiiviin, vaan tarpeeseen säännellä sellaisesta henkilötietojen käsittelystä, joka ei kuulu EU:n toimivaltaan.

Ehdotettu laki olisi rikosasioiden käsittelyssä noudatettava yleislaki, josta voidaan poiketa kutakin alaa koskevassa erityislainsäädännössä. Sektorikohtaista lainsäädäntöä on valmisteltu samanaikaisesti työryhmän ehdotuksen kanssa.

Henkilötietojen käsittelyyn rikosasioissa sovelletaan nykyisin yleislakina henkilötietolakia, joka  kumoutuu EU:n tietosuojauudistuksen ja uuden kansallisen lainsäädännön voimaantulon myötä.

Työryhmä ehdottaa, että uusi laki tulisi voimaan 6. toukokuuta 2018. Ehdotus on lausunnolla Lausuntopalvelu.fi:ssä 4. joulukuuta 2017 saakka.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Timo Makkonen, puh. 02951 50230,

erityisasiantuntija Tanja Jaatinen, puh. 02951 50056, sähköpostit: [email protected]

Tietosuojadirektiivityöryhmän mietintö

Antti Häkkänen
Sivun alkuun