Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä rajoittaisi valitusoikeutta korkeimpaan hallinto-oikeuteen

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 23.11.2010 11.00
Tiedote -

Hallintotuomioistuinten tehtäviä ja asemaa pohtinut oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että valitusoikeutta hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen rajoitettaisiin nykyistä useammissa asiaryhmissä. Pitkällä aikavälillä kehityssuuntana tulisi olla yleinen valituslupajärjestelmä. Tällöin valituslupa edellytettäisiin kaikissa asioissa, joista ei erikseen ole säädetty poikkeusta laissa.

För närvarande får förvaltningsdomstolens beslut i de flesta fall överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen. Nästan 40 procent av ärenden som inkommer i högsta förvaltningsdomstolen omfattas dock av besvärstillståndssystemet; de största grupperna är skatteärenden, utlänningsärenden och utkomststödsärenden.

Besvärstillståndssystemet bör enligt arbetsgruppen så snart som möjligt utvidgas till sådana ärenden där tillräckligt rättsskydd uppnås redan i tidigare skeden av ändringssökandet. Sådana är till exempel ärenden som gäller medborgarskap, pass och hemkommun, ärenden som gäller skoltransport, enskilda vägar och körkort, utskänkningsärenden, djurskyddsärenden samt fortsatt vård i ett mentalvårdsärende.

Utvidgandet av besvärstillståndssystemet skulle göra systemet för ändringssökande enhetligare. Om antalet inkommande besvär minskade hos högsta förvaltningsdomstolen, skulle domstolen ha bättre möjligheter att snabba upp behandlingen av ärenden och koncentrera sina resurser till sådana ärenden där det är viktigt att få ett beslut av den högsta rättsinstansen.

Det första skedet vid sökande av ändring, systemet för begäran om omprövning, bör enligt arbetsgruppen få ett bredare användningsområde än för närvarande. Begäran om omprövning är ett enkelt och smidigt förfarande, där ett nytt beslut kan fås snabbare och förmånligare än via domstol.

Målet är att förvaltningsdomstolarna utvecklas till så jämnstarka allmänna fullföljdsdomstolar i första instans som möjligt. Utgångspunkten bör vara att ärendena fördelas på alla förvaltningsdomstolar eller åtminstone på fler än en förvaltningsdomstol.

Ändringssökandet i vatten- och miljöskyddsärenden är för närvarande koncentrerat till Vasa förvaltningsdomstol. Arbetsgruppen föreslår att besvär över kommunernas beslut i vatten- och miljöskyddsärenden ska kunna fördelas på alla förvaltningsdomstolar, förutsatt att det utreds på vilket sätt specialkunskap garanteras vid behandlingen av dem. Besvär över regionförvaltningsmyndigheternas beslut ska koncentreras till en eller två förvaltningsdomstolar.

Även besvär som gäller mervärdesskatt, punktskatt, fordonsskatt och bränsleavgift, som för närvarande behandlas vid Helsingfors förvaltningsdomstol, ska kunna fördelas på alla förvaltningsdomstolar. Därtill ska besvär som gäller asyl, som för närvarande behandlas vid Helsingfors förvaltningsdomstol, fördelas på fler än en förvaltningsdomstol.

Arbetsgruppen framhäver att det med avseende på öppenheten och enhetligheten i rättspraxis är viktigt att i högre grad än för närvarande publicera förvaltningsdomstolarnas och högsta förvaltningsdomstolens beslut. Arbetsgruppens förslag utgör en del av det mer omfattande projektet för utveckling av förvaltningsprocessen.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, professor emeritus Teuvo Pohjolainen, tfn 050 5380 750
e-post: fö[email protected]
lagstiftningsrådet Arja Manner, tfn 09 1606 7692
lagstiftningssekreterare Virpi Ikkelä, tfn 09 1606 7674
e-post: fö[email protected]

Arbetsgruppens betänkande

Projektet för utvecklande av förvaltningsprocessen(på finska)

Sivun alkuun