Blogit

Johanna Kaunisvaara: Vaalipooli-hankkeessa keskitytään vaalivarautumiseen

Julkaisupäivä 9.9.2021 10.49 Blogit OM

fi I sv

Oikeusministeriössä on käynnissä Vaalipooli-hanke, jossa edistetään viranomaisyhteistyötä vaalihäirintään puuttumisessa ja vaalivarautumisen parantamisessa. Vaalipooli-hankkeen toimikausi on 1.12.2020–30.11.2021, ja se on saanut rahoitusta Euroopan unionin REC-ohjelmasta (Rights, Equality and Citizenship). Hanke liittyy Kansalliseen demokratiaohjelmaan 2025, ja se pohjautuu oikeusministeriön vaalivaikuttamisen koulutushankkeeseen 2018-2019. Hanke on edennyt jo toimikautensa puolivälin yli.

Alkuvuonna vaalitoimijoiden kartoitusta, koulutusta ja EU-yhteistyötä

Alkuvuoden aikana Vaalipooli-hankkeessa on kartoitettu laajasti vaalien järjestämiseen ja vaalivarautumiseen liittyviä eri tason viranomaisia ja toimijoita. Huomiota on kiinnitetty muun muassa kuntien keskusvaalilautakuntien lisäksi myös esimerkiksi turvallisuusviranomaisiin. Kartoituksen jälkeen näille toimijoille on lähetetty kysely, jossa on esimerkiksi selvitetty eri toimijoiden vaalijärjestelyresursseja sekä mahdollisia tietotarpeita, joita vaalijärjestelyissä ja vaalivarautumisessa on tullut vastaan ja joihin kaivattaisiin lisätukea. Kyselyn tuloksia hyödynnetään vaaliviranomaisten työn tueksi luotavan Vaalipooli-verkkoalustan tietosisältöjen suunnittelussa. Alustan on määrä valmistua tulevan syksyn aikana.
 
Hyvin toimiva viranomaisten välinen koordinaatio on keskeisessä asemassa vaalihäirinnän torjumisessa. Yhtenä Vaalipooli-hankkeen tehtävänä onkin ollut tukea oikeusministeriön koordinoimaa Vaalivarautumisen yhteistyöryhmää, joka muun muassa seuraa vaalihäirintään ja vaalien turvallisuuteen liittyvää kansainvälistä keskustelua ja kehitystä sekä tarjoaa asiantuntemusta ja koordinoi yhteistyötä vaalien kannalta keskeisten sidosryhmien kanssa Suomessa. Yhteistyöryhmän jäseniä ja puolueita on koulutettu vaalihäirinnästä sekä siihen varautumisesta osana Vaalipooli-hanketta.

Lisäksi hanke on järjestänyt Vaalivarautumisen yhteistyöryhmälle suunnattuja ns. online-tapaamisia muiden EU-jäsenmaiden vaaliverkostojen ja -viranomaisten kanssa. Tapaamisten tarkoituksena on oppia ja jakaa parhaita käytäntöjä vaalivarautumistyöstä. Jäsenvaltioiden välinen keskinäinen oppiminen ja vuoropuhelu tukevat erilaisten menetelmien ja lähestymistapojen hyödyntämistä vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien edistämisessä. Alkukesään mennessä online-tapaamisia on järjestetty Ruotsin, Liettuan ja Alankomaiden kanssa.

Hankkeen loppuvaiheen työ

Kesälomakauden jälkeen hankkeessa paneudutaan vielä Vaalipooli-alustan suunnitteluun ja toteutukseen, some-alustojen kanssa käytävään vuoropuheluun sekä loppuraportointiin ja hankkeen tulosten läpikäyntiin ja arviointiin. Lisäksi syksylle on suunnitteilla vielä kaksi online-tapaamista muiden EU-jäsenmaiden vaaliviranomaisten kanssa.

Yhtenä tehtävä Vaalipooli-hankkeessa on ollut tehdä yhteistyötä sosiaalisen median alustojen kanssa vaalihäirintään puuttumisessa. Tätä työtä on koordinoitu erityisesti Vaalivarautumisen yhteistyöryhmässä. Hanke tulee myös järjestämään syksyllä keskustelutilaisuuden pienten kielialueiden EU-jäsenvaltioiden ja sosiaalisen median alustojen kanssa.

Vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit ovat jokaisen toimivan demokratian kulmakivi. Suomalainen vaalijärjestelmä on turvallinen, mutta maailman muuttuessa ja mahdollisten uhkien moninaistuessa vaalivarautuminen edellyttää uusia toimia ja vanhojen kehittämistä. Viranomaisyhteistyön jatkuva kehittäminen onkin vaalivarautumisen parantamisessa keskeisessä roolissa.

 

---

Johanna Kaunisvaara työskentelee Vaalipooli-hankkeen hankepäällikkönä oikeusministeriössä.

Vaalipooli – Valpoolen – Election Pool -hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta (2014-2020). Tämän blogin sisältö edustaa vain kirjoittajan näkemyksiä ja on vain hänen vastuullaan. Euroopan komissio ei ota vastuuta blogin sisältämien tietojen käytöstä.

Vaalipooli-hanke
Vaalivarautumisen yhteistyöryhmä
Kansallinen demokratiaohjelma 2025
Vaalihäirintä

EU-lippu

 

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta (2014-2020).

 

OM OM080:00/2020 Oikeusblogi oikeusministeriö