Bloggar (Blogg)

Johanna Kaunisvaara: Projektet Valpoolen fokuserar på valberedskap

Publiceringsdatum 9.9.2021 11.03 Blogg JM

fi I sv

Vid justitieministeriet pågår projektet Valpoolen, där man främjar myndighetssamarbetetför att ingripa i valpåverkan och förbättra valberedskapen. Projektet genomförs 1.12.2020–30.11.2021, och det har beviljats finansiering från Europeiska unionens REC-program (Rights, Equality and Citizenship). Valpoolen hänför sig till det nationella demokratiprogrammet 2025 och baserar sig på justitieministeriets utbildningsprojekt om valpåverkan 2018–2019. Mer än halva mandatperioden har förlöpt för projektet.

Kartläggning av valaktörer, utbildning och EU-samarbete i början av året

Myndigheter och aktörer på olika nivåer med en koppling till ordnande av val och valberedskap kartlades brett i början av året inom projektet Valpoolen. Uppmärksamhet ägnades åt bland annat de kommunala centralvalnämnderna och även åt till exempel säkerhetsmyndigheterna. Efter kartläggningen skickades en enkät till dessa aktörer, där man till exempel utredde de olika aktörernas resurser för ordnande av val samt eventuella informationsbehov, som konstaterats i ordnandet av val eller valberedskap, och till vilka ytterligare stöd skulle behövas. Enkätens resultat kommer att användas i planeringen av informationsinnehållen i Valpoolen-onlineplattformen som tas fram till stöd för valmyndigheternas arbete. Syftet är att plattformen ska bli färdig under kommande höst.
 
Välfungerande samordning mellan myndigheterna har en central roll i att stävja valpåverkan. En av Valpoolens uppgifter har varit att stödja samarbetsgruppen för valberedskap som samordnas av justitieministeriet. Samarbetsgruppen följer bland annat med den internationella debatten och utvecklingen som gäller valpåverkan och säkerhet vid val samt tillhandahåller expertis och samordnar samarbetet mellan myndigheter som är centrala med tanke på val i Finland. Som en del av projektet har medlemmarna i samarbetsgruppen och partierna fått utbildning i valpåverkan och i beredskap inför den.

Dessutom har projektet ordnat så kallade online-möten för samarbetsgruppen för valberedskap med valnätverk och -myndigheter i andra EU-medlemsländer. Syftet med mötena är att lära och dela bästa praxis inom valberedskapsarbete. Det ömsesidiga lärandet och dialogen mellan medlemsstaterna stödjer utnyttjandet av olika metoder och tillvägagångssätt i främjandet av fria och rättvisa val. Fram till början av sommaren hade online-möten ordnats med Sverige, Litauen och Nederländerna.

Arbete i projektets slutskede

Efter semesterperioden kommer man inom projektet ännu att fokusera på planeringen och genomförandet av Valpoolen-plattformen, dialogen med plattformar i sociala medier samt slutrapporteringen och på att gå igenom och utvärdera projektets resultat. Dessutom finns det planer på ytterligare två online-möten med valmyndigheter från andra EU-medlemsländer.

En uppgift inom Valpoolen har varit att samarbeta med plattformar i sociala medier för att ingripa i valpåverkan. Detta arbete har samordnats i synnerhet vid samarbetsgruppen för valberedskap. Projektet kommer på hösten också att ordna ett diskussionsmöte med EU-medlemsstater från små språkområden och plattformar i sociala medier.

Fria och rättvisa val utgör en hörnsten i varje fungerande demokrati. Det finska valsystemet är säkert, men då världen förändras och eventuella hot diversifieras kräver valberedskapen nya åtgärder och att gamla åtgärder utvecklas. Kontinuerlig utveckling av myndighetssamarbetet har en central roll när det gäller att förbättra valberedskapen.

 

-----------------

Johanna Kaunisvaara arbetar som projektchef för Valpoolen vid justitieministeriet.

Projektet Vaalipooli – Valpoolen – Election Pool har tilldelats finansiering från Europeiska unionens program för Rättigheter, Jämlikhet och Medborgarskap (2014–2020). Innehållet i denna blogg representerar endast skribentens åsikter och endast skribenten är ansvarig för innehållet. EU-kommissionen ansvarar inte för användningen av information från bloggen.

Projektet Valpoolen
Samarbetsgruppen för valberedskap
Det nationella demokratiprogrammet 2025
Valpåverkan

EU-flaggan

Projektet har tilldelats beviljats finansiering från Europeiska unionens program för Rättigheter, Jämlikhet och Medborgarskap (2014–2020).