TRUST-hanke: Väestöryhmien välisten hyvien suhteiden edistäminen paikallisella ja valtakunnallisella tasolla.

OM001:00/2016 Kehittäminen

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat mahdollisimman laajalti eri väestöryhmiin ja toimijoihin hankkeeseen valituissa kunnissa sekä niissä toimivissa vastaanottokeskuksissa. Toimenpidekokonaisuudet: 1) yhdenvertaisuuden edistäminen, 2) hyvien suhteiden kartoittaminen paikallistasolla, 3) toimintamallit paikallistasolla vuorovaikutuksen lisäämiseksi.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM001:00/2016

Asianumerot OM 23/021/2015, VN/869/2018

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2016 – 31.12.2018

Asettamispäivä 24.2.2016

Yhteyshenkilö
Mia Luhtasaari, Hankekoordinaattori
puh. 02951 50130
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

TRUST- hankkeen tarkoituksena vastata turvapaikkatilanteeseen liittyviin haasteisiin kehittämällä toimintamalleja hyvien väestösuhteiden edistämiseksi alueellisella ja paikallisella tasolla, lisäämällä tietoisuutta yhdenvertaisuudesta ja laajemmin perus- ihmisoikeuksista viranomaisten ja turvapaikanhakijoiden keskuudessa, tunnistaa varhaisessa vaiheessa väestöryhmien välisten jännitteitä kehittymistä sekä ennalta ehkäistä konflikteja. Keinot ja välineet varhaisvaiheen tunnistamiseen ja ehkäisyyn perustuvat hyvien suhteiden indikaattoreihin, joiden avulla voidaan mitata ja tehdä analyysi eri väestöryhmien välisistä suhteista. Paikallistason analyysin pohjalta käynnistetään toimenpiteitä hyvien väestöryhmien välisten suhteiden edistämiseksi, syrjinnän torjumiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tavoitteena on lisäksi tunnistaa ja ehkäistä ääriliikkeiden toimintaa ja toimintakanavia paikallistasolla testaamalla kohdepaikkakunnilla toimintamalleja ja rakenteita, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi muissa EU jäsenmaissa.

Tiivistelmä

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat mahdollisimman laajalti eri väestöryhmiin ja toimijoihin hankkeeseen valituissa kunnissa sekä niissä toimivissa vastaanottokeskuksissa. Toimenpidekokonaisuudet: 1) yhdenvertaisuuden edistäminen, 2) hyvien suhteiden kartoittaminen paikallistasolla, 3) toimintamallit paikallistasolla vuorovaikutuksen lisäämiseksi.

Lähtökohdat

Vuoden 2015 aikana Suomeen saapui ennätysmäärä kansainvälistä suojelua hakevia, yli 32 000 henkilöä. Turvapaikanhakijoiden määrän nopea kasvu on vaikuttanut merkittävästi maahanmuuttopolitiikasta vastaavien viranomaisten ja järjestöjen toimintaan, ja on edellyttänyt turvapaikanhakijoiden vastaanoton ja kotouttamiseen liittyvän toiminnan kokonaistarkastelua uudessa tilanteessa. Hallitus valmisteli syksyllä 2015 toimintasuunnitelmaa (Turvapaikkahakemusten kasvun vaikutukset kotoutumista tukeviin palveluihin) sekä valtion kotouttamisohjelmaa vuosille 2016-2019, joilla pyritään vastamaan muuttuneeseen tilanteeseen liittyviin haasteisiin. Yksi valtion kotouttamisohjelman keskeisistä tavoitteista on tukea suvaitsevaa ja ihmisarvoa kunnioittavaa keskustelukulttuuria sekä torjua rasismia. Syrjinnällä ja rasismilla on tutkimusten mukaan vahingolliset vaikutukset väestöryhmien väliseen vuorovaikutukseen, turvallisuuden tunteeseen ja laajemmin yhteiskunnan koheesioon. Syrjinnän kokemukset heikentävät yksilöiden mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja voivat johtaa syrjäytymiseen ja eristäytymiseen. Syrjäytymisen ehkäisyä pidetään myös keskeisenä tavoitteena väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn pyrkivässä työssä. Koska syrjintä, rasismi ja muukalaisviha ovat sosiaalisiin suhteisiin liittyviä ilmiöitä, niihin voidaan vaikuttaa hyviä väestösuhteita edistävällä politiikalla. Hyvien väestösuhteiden politiikkaa on toteutettu useissa Euroopan maissa viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyöllä. Se tarkoituksena on vaikuttaa paikallisyhteisön asenteisiin, turvallisuuteen, vuorovaikutukseen ja osallisuuteen. Hyvien väestösuhteiden edistäminen on eri viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen yhdessä tekemää toimintaa joka kohdistuu eri elämänalueille ja sen kohteena on koko väestö.

Lisätietoja