Yhdenvertaisuuden tekijät (Drivers of Equality) -hanke

OM031:00/2021 Kehittäminen

Yhdenvertaisuuden tekijät (Drivers of Equality) -hanke EU REC-rahoitusohjelmasta. Hanketavoite on tehostaa yhdenvertaisuuslainsäädännön toimeenpanoa, erityisesti koskien viranomaisten, oppilaitosten ja työnantajien yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitetta ja yhdenvertaisuussuunnittelua. Lisäksi hankkeella lisätään tietoisuutta yhdenvertaisuudesta.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM031:00/2021

Asianumerot VN/7902/2021

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.2.2021 – 31.1.2023

Asettamispäivä 16.4.2021

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on kehittää työkaluja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitteluun, ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuuden seurantaan. Hankkeella lisätään avain-kohderyhmien ja suuren yleisön tietoisuutta syrjimättömyydestä ja monimuotoisuudesta. Lisäksi parannetaan suunnitteluvelvollisille toimijoille keskinäisen oppimisen ja tuen mahdollisuuksia sekä keskeisten kansallisten toimijoiden yhteistyötä ja koordinaatiota. Hanke pyrkii myös vahvistamaan paikallistason osaamista ja tietoisuutta syrjimättömyydestä ja yhdenvertaisuudesta.

Hanketta koordinoi oikeusministeriö. Oikeusministeriön lisäksi hankekumppaneina ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto ja Helsingin kaupunki.

Yhdenvertaisuuden tekijät –hanke tukee myös Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa linjattua Rasismin vastaista ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelmaa (2021-2023).

Hankkeen toiminta jakautuu viiteen hankekokonaisuuteen. Oikeusministeriö osallistuu niistä varsinaisesti neljään ensimmäiseen.

Hankekokonaisuus 1: Hankkeen koordinaatio ja hallinto
Vastuutahot: oikeusministeriö ja muut kumppanit

Hankekokonaisuuteen kuuluu hankkeen yleinen koordinaatio ja hallinto, mukaan lukien taloudellinen seuranta ja jatkuva raportointi komission hankeportaalissa.

Toiminnot:
• Hankkeen ohjausryhmän kokoukset
• Väliraportointi
• Hankkeen sisäinen arviointi

Hankekokonaisuus 2: Käytännön työkaluja yhdenvertaisuuden edistämiseen paikallistasolla
Vastuutaho: oikeusministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Hankekokonaisuuden tavoitteena on kehittää työkaluja, joilla parannetaan paikallisviranomaisten kykyä tunnistaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiä. Lisäksi hyvien väestösuhteiden mallia kohdennetaan kuntatasolle yhdenvertaisuutta edistävänä työkaluna.

Toiminnot:
• Verkkokoulutus yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta kunnille (THL)
• Hyvien väestösuhteiden edistämisen opas kunnille (OM)

Hankekokonaisuus 3: Prosessi-ja monitorointityökalut lainsäädännön tehokkaampaan toimenpanoon
Vastuutaho: oikeusministeriö ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto

Hankekokonaisuudessa kehitetään yhdenvertaisuussuunnittelua ja sen seurantaa tehokkaammaksi ja merkityksellisemmäksi. Prosessioppaan ja kansallisen valvontajärjestelmän kehittäminen antaa selkeämmän kokonaiskuvan yhdenvertaisuussuunnitelmien tilasta.

Toiminnot:
• Prosessiopas yhdenvertaisuussuunnitteluun (verkko)
• Viestintäkampanja + Kuntamarkkinat 2022
• Yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuuden valvontajärjestelmän kehittäminen

Hankekokonaisuus 4: Yhdenvertaisuustoimijoiden keskinäisen oppimisen vahvista-minen
Vastuutahot: oikeusministeriö

Hankekokonaisuuden tavoitteena lisätä niin ammattilaisten kuin laajan yleisön tietoisuutta yhdenvertaisuudesta ja moninaisuudesta Suomalaisessa yhteiskunnassa. Lisäksi luodaan suunnitteluvelvollisille toimijoille mahdollisuuksia yhteiselle oppimiselle ja oivalluksille. Kokonaisuuden kautta vahvistetaan kansallisten avaintoimijoiden välistä yhteistyötä ja koordinaatiota, jotta yhdenvertaisuuskentällä toimivien tahojen verkostot ja ammatillinen osaaminen vahvistuvat.

Toiminnot:
• Moninaisuuspäivien konseptointi ja toteutus
• Kootaan laajapohjainen valmisteluverkosto
• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskentän yhteistyö: opintovierailu ja kansainvälinen työpaja

Hankekokonaisuus 5: Paikallistason pilotti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä kaupunkisuunnittelussa
Vastuutahot: Helsingin kaupunki

Hankekokonaisuuden tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja tukea paikallistason yhden-vertaisuussuunnittelua. Lisäksi se tarjoaa suunnitteluvelvollisille toimijoille mahdollisuuksia yhteiselle oppimiselle ja oivalluksille.

Toiminnot:
• Selvitys yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulman toteutumisesta kaupunkisuunnittelussa
• Työkalupakki/ opas
• Opintovierailu
• Kansainvälinen työpaja aiheesta

Tiivistelmä

Yhdenvertaisuuden tekijät (Drivers of Equality) -hanke EU REC-rahoitusohjelmasta. Hanketavoite on tehostaa yhdenvertaisuuslainsäädännön toimeenpanoa, erityisesti koskien viranomaisten, oppilaitosten ja työnantajien yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitetta ja yhdenvertaisuussuunnittelua. Lisäksi hankkeella lisätään tietoisuutta yhdenvertaisuudesta.

Lisää aiheesta