Projektet Drivkrafter bakom jämlikhet (Drivers of Equality)

OM031:00/2021 Projekt

Projektet Drivkrafter bakom jämlikhet (Drivers of Equality, EU REC finansieringsprogram). Projektet syftar till att effektivisera genomförandet av diskrimineringslagstiftningen, i synnerhet när det gäller myndigheternas, läroanstalternas och arbetsgivarnas skyldighet att främja likabehandling och utföra planering. Ett annat mål är öka medvetenheten om likabehandling.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM031:00/2021

Ärendenummer VN/7902/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.2.2021 – 31.1.2023

Datum för tillsättande 16.4.2021

Mål och resultat

Projektets syfte är att ta fram verktyg för likabehandlings- och jämställdhetsplanering samt uppföljning av skyldigheten att främja likabehandling. Projektet bidrar till att öka nyckelmålgruppernas och den breda allmänhetens medvetenhet om icke-diskriminering och mångfald. Dessutom förbättras de planeringsskyldiga aktörernas möjligheter att lära sig och få stöd av varandra, och samarbetet och samordningen mellan de centrala nationella aktörerna stärks. Ett ytterligare mål är att stärka den lokala kompetensen och medvetenheten om icke-diskriminering och likabehandling.

Projektet samordnas av justitieministeriet. Förutom justitieministeriet medverkar Institutet för hälsa och välfärd, diskrimineringsombudsmannens byrå och Helsingfors stad.

Projektet stöder också handlingsprogrammet mot rasism och för goda relationer (2021–2023) som fastställts i statsminister Marins regeringsprogram.

Projektet har delats in i fem projektblock. Justitieministeriet deltar konkret i de fyra första blocken.

Projektblock 1: Samordning och administration av projektet
Ansvariga: justitieministeriet och övriga samarbetspartner

Till projektblocket hör allmän samordning och administration av projektet, inklusive ekonomisk uppföljning och regelbunden rapportering i kommissionens projektportal.

Verksamhet:
• Möten för projektets styrgrupp
• Mellanrapporter
• Intern utredning av projektet

Projektblock 2: Praktiska verktyg för främjandet av likabehandling på lokal nivå
Ansvariga: justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Syftet med projektblocket är att ta fram verktyg för att förbättra de lokala myndigheternas färdigheter att identifiera likabehandlings- och jämställdhetsfrågor. Dessutom introduceras modellen för goda befolkningsrelationer som ett verktyg för att främja likabehandling i kommunerna.

Verksamhet:
• Nätutbildning om likabehandling och jämställdhet för kommunerna (THL)
• Handbok om främjandet av goda relationer till kommunerna (JM)

Projektblock 3: Process- och övervakningsverktyg för effektivare genomförande av lagstiftningen
Ansvariga: justitieministeriet och diskrimineringsombudsmannens byrå

I projektblocket utvecklas likabehandlingsplaneringen och uppföljningen av den så att den blir effektivare och värdefullare. Genom att utveckla en processguide och ett nationellt övervakningssystem skapas en bättre översikt av likabehandlingsplanernas status.

Verksamhet:
• Processguide för likabehandlingsplanering (webben)
• Kommunikationskampanj + Kommunmarknaden 2022
• Utveckling av ett övervakningssystem för skyldigheten att främja likabehandling

Projektblock 4: Bättre möjligheter för likabehandlingsaktörerna att lära sig av varandra
Ansvarig: justitieministeriet

Projektblocket syftar till att öka såväl yrkespersonernas som den breda allmänhetens medvetenhet om likabehandling och mångfald i det finländska samhället. Därtill skapas för de planeringsskyldiga aktörerna möjligheter att lära sig av varandra och få gemensamma insikter. Genom projektblocket effektiviseras samarbetet och samordningen mellan de nationella nyckelaktörerna, så att nätverken mellan likabehandlingsaktörerna stärks och deras yrkeskompetens förbättras.

Verksamhet:
• Framtagning av ett koncept för och organisering av mångfaldsdagar
• Ett beredningsnätverk på bred bas sammanställs
• Samarbete mellan aktörerna på jämställdhets- och likabehandlingsfältet: studiebesök och nationell workshop

Projektblock 5: Lokalt pilotprojekt för att främja jämställdhet och likabehandling i stadsplaneringen
Ansvariga: Helsingfors stad

Syftet med projektblocket är att skapa ny information och stödja likabehandlingsplaneringen på lokal nivå. Dessutom erbjuder det möjligheter för de planeringsskyldiga aktörerna att lära sig av varandra och få gemensamma insikter.

Verksamhet:
• Utredning av tillgodoseendet av likabehandlings- och jämställdhetsperspektivet i stadsplaneringen
• Verktygsback/handbok
• Studiebesök
• Internationell workshop om temat

Sammandrag

Projektet Drivkrafter bakom jämlikhet (Drivers of Equality, EU REC finansieringsprogram). Projektet syftar till att effektivisera genomförandet av diskrimineringslagstiftningen, i synnerhet när det gäller myndigheternas, läroanstalternas och arbetsgivarnas skyldighet att främja likabehandling och utföra planering. Ett annat mål är öka medvetenheten om likabehandling.

Mer om ämnet