Yhdessä -hanke

OM072:00/2020 Kehittäminen

Yhdessä yhdenvertaisuuden puolesta -hankkeen tavoitteena on torjua etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää ja häirintää Suomessa, lisätä tietoisuutta rakenteellisesta syrjinnästä, vahvistaa työelämän monimuotoisuusosaamista sekä lisätä etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvien nuorten yhteiskunnallista osallisuutta

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM072:00/2020

Asianumerot VN/16902/2020

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.6.2020 – 31.5.2022

Asettamispäivä 1.6.2020

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on torjua etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuvaa rasismia, syrjintää ja häirintää Suomessa, lisätä tietoisuutta rakenteelliseen syrjintään johtavista asenteista yhteiskunnan eri alueilla, vahvistaa työelämän monimuotoisuusosaamista sekä lisätä etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvien nuorten yhteiskunnallista osallisuutta. Hanketta koordinoi oikeusministeriö. Oikeusministeriön lisäksi hankekumppaneina ovat yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, Ihmisoikeusliitto, Finnish Business Society ry ja Helsingin kaupunki.

Hanke sisältää viisi (5) hankekokonaisuutta.

1) Hankkeen koordinaatio ja hallinto: hankekokonaisuuteen kuuluu yleinen koordinaatio ja hallinto, mukaan lukien taloudellinen seuranta ja jatkuva raportointi komission hankeportaalissa.

2) Mahdollistaa sivullisten puuttuminen havaittuihin syrjintä- ja häirintätilanteisiin: tuotetaan uusia matalankynnyksen välineitä sivullisille reagoida ja puuttua havaitsemiinsa syrjintä- ja häirintätilanteisiin sekä lisätään tietoisuutta kulttuurisidonnaisista ja yhteiskunnallisista käsityksistä, jotka aiheuttavat arjen syrjintää ja ulossulkemista. Lisäksi tavoitteena on kehittää koulutusalan ammattilaisten sekä yläkouluikäisten nuorten tietoisuutta.

3) Työelämän monimuotoisuuden lisääminen: Hankekokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa syrjimättömyyttä näkyvien etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen kohdalla sekä lisätä monimuotoisuusosaamista työelämässä kehittämällä monimuotoisuusjohtamisen laatukriteerit monimuotisuusjohtamiseen ja syrjimättömyyden edistämiseen työpaikoilla. Lisäksi työnantajia ja TE-toimiston asiantuntijoille kehitetään koulutuskokonaisuus oman työn tueksi yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyyden teemoista.

4) Yhteiskunnallisen osallisuuden lisääminen etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluville nuorille aktiivisen osallistamisen keinoin: Hankekokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa nuorten yhteiskunnallista osallisuutta luomalla vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välille. Lisäksi hankekokonaisuudessa kehitetään poliisille suunnattu koulutus, joka käsittelee etnistä profilointia, yhdenvertaisuuden edistämistä ja syrjimättömyyttä. Tavoitteena on ylläpitää eri väestöryhmien luottamusta viranomaisia ja erityisesti poliisia kohtaan.

5) Jäsenmaiden välinen tiedonvaihto hankkeen toimintojen vahvistamiseksi: Hankekokonaisuuden tavoitteena on kartoittaa jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä muista jäsenmaista liittyen hankkeen teemoihin sekä kutsua toimijat mukaan vertais-tueksi. Lisäksi tavoitteena on varmistaa ja vahvistaa samojen teemojen kanssa toimi-vien tahojen tehokkuus sekä vertaisoppiminen.

Tiivistelmä

Yhdessä yhdenvertaisuuden puolesta -hankkeen tavoitteena on torjua etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää ja häirintää Suomessa, lisätä tietoisuutta rakenteellisesta syrjinnästä, vahvistaa työelämän monimuotoisuusosaamista sekä lisätä etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvien nuorten yhteiskunnallista osallisuutta

Lähtökohdat

Euroopan Unionin Perusoikeusvirasto FRA julkaisi joulukuussa 2017 toisen EU-laajuisen vähemmistötaustaisten henkilöiden kokemaa syrjintää selvittäneen tutkimuksensa (EU MIDIS II) tulokset. Tutkimustulokset osoittivat rasismin, häirinnän ja syrjinnän kokemusten olevan Suomessa Euroopan keskitasoa huomattavasti yleisempää, etenkin henkilöiden kohdalla, jotka kuuluvat näkyvään etniseen tai uskonnolliseen vähemmistöön. Yhdessä yhdenvertaisuuden puolesta –hanke on suunniteltu EU MIDIS II-tutkimustulosten pohjalta ja sen tarkoitus on vastata tutkimuksessa nousseisiin keskeisiin tuloksiin. Näitä ovat:
1) arkihäirinnän kokemusten yleisyys
2) syrjintäkokemukset työelämässä (ml. työnhaku)
3) nuorten yhteiskunnallisen kuuluvuuden kokemusten heikkeneminen syrjintäkokemusten myötä
4) nuorten luottamuksen heikkeneminen viranomaisia ja yhteiskuntaa kohtaan etnisen profiloinnin myötä.

Monet kansainväliset ihmisoikeustilannetta valvovat tahot ovat kiinnittäneet huomiota rasismin ja syrjinnän lisääntymiseen ja kehottaneet Suomea tehostamaan toimiaan. Myös yhdenvertaisuusvaltuutetun 2020 julkaiseman selvityksen mukaan häirintää ja syrjintää kohdataan etenkin julkisissa kaupunkitiloissa, koulutuksessa ja työelämässä.

Monia toimia rasismin- ja syrjinnän vastaisen työn vahvistamiseksi on parhaillaan käynnissä. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan on kirjattu rasismin ja syrjinnän vastaisen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelman laatiminen,
työelämän monimuotoisuusohjelman laatiminen maahanmuuton ja kotoutumisen näkökulmasta sekä valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman laatiminen, jossa yhtenä tavoitteena on tunnistaa nuoriin kohdistuvia syrjiviä rakenteita ja lisätä valmiuksia toimia syrjintätilanteissa