Oikeusministeriön toimittaja- ja sidosryhmärekisteri

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 
HetiL:n mukaan tarkistettu seloste / Laadittu 28.5.2008, päivitetty 2.6.2017

Selosteeseen sisältyvät myös henkilötietolain 24 §:n edellyttämät informointitiedot

1. Rekisterinpitäjä


Nimi: Oikeusministeriö
Yhteystiedot: PL 25, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläseplanadi 10
puh. 02951 6001

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö


Viestintäyksikkö, viestintäasiantuntija Hille Puusaari
Puh. 02951 50261
Sähköposti: viestinta.om(at)om.fi


3. Rekisterin nimi

Oikeusministeriön toimittaja- ja sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on sidosryhmäviestintä, jota varten ylläpidetään toimittajien ja muiden sidosryhmien yhteystietoja. 

5. Rekisterin tietosisältö

Sidosryhmän edustajan nimi, työpaikka ja sähköpostiosoite 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot on koottu viestintäyksikössä ja osa saadaan suoraan toimittajilta ja toimittajajärjestöiltä. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

Rekisteriin sisältyviä julkisia henkilötietoja annetaan pyydettäessä nähtäväksi. Julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 § ja 16 §:n 3 mom. mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa, ja rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin sekä salasanoin. Vain oikeusministeriön viestintäyksikön työntekijöillä on pääsy sidosryhmärekisterin tietoihin.

9. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötiedot (henkilötietolain 26 ja 28 §). Tietoja pyydetään oikeusministeriöstä henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Tarkastuspyyntö on maksuton kerran vuodessa.

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan oikeusministeriöön tehdyn rekisteröidyn pyynnön perusteella (henkilötietolain 29 §). Mahdollisesta epäämisestä annetaan kirjallinen todistus.