Register över medier och intressegrupper

Registerbeskrivning enligt 10 § personuppgiftslagen (523/99) 
Beskrivningen reviderad enligt PUppL/ 28.5.2008

I beskrivningen ingår även av 24 § i personuppgiftslagen förutsatta uppgifter om information

1. Registeransvarig

Namn: Justitieministeriet
Postadress: PB 25, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Södra Esplanadet 10, Helsingfors
Tfn. 02951 6001

2. Person som handhar registerärendena eller kontaktperson


Kommunikationsenheten,
Kommunikationsspecialist Hille Puusaari
tfn 02051 50261
e-post: viestinta.om(at)om.fi


3. Registrets namn

Register över medier och intressegrupper 

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen upprätthållande av kontaktinformationen för medier och intressegrupper för informering av intressegrupperna. 

5. Registrets uppgiftsinnehåll (grupp/grupper av registrerade och uppgifter eller grupper av uppgifter som hör samman med dessa)

Namn, arbetsplats och e-postadress av intressegruppens företrädare.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna har samlats vid informationsenheten och en del fås av medierna och journalistorganisationerna. Uppgifterna uppdateras vid behov.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU

Ingen regelbunden utlämning av uppgifterna.

Offentliga personuppgifter som ingår i registret kan ges till påseende på begäran. Offentliga personuppgifter utlämnas på begäran enligt förutsättningarna i 13 § och 16 § 3 mom. i OffentlL (621/1999). 

8. Principer för skydd av registret

Registret är skyddat med ett användarnamn och ett lösenord. Enbart personalen vid ministeriets informationsenhet har tillgång till uppgifterna i registret över medier och intressegrupper.

9. Rätt till insyn

Var och en har rätt att kontrollera de personuppgifter i registret som gäller honom eller henne själv (26 och 28 § i personuppgiftslagen). Begäran skall framföras personligen eller med ett egenhändigt undertecknat brev. Begäran ställs till registrets kontaktperson (se ovan punkt 2). Rätten till insyn är avgiftsfri en gång per år. 

10. Rättelse av en uppgift

En felaktig uppgift i registret rättas på skriftlig begäran av den registrerade. Begäran ställs till registrets kontaktperson (se ovan punkt 2).