Hallituksen esitys OM/2022/135

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2022 18.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta

HE 142/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Terhi Salmela, Hallitusneuvos p.029 5150203
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulosottokaarta siten, että velalliselle annettavia vapaakuukausia lisättäisiin. Lisäksi ehdotetaan, että maksukyvyn olennainen heikkeneminen tavanomaista suurempien tulonhankkimiskulujen vuoksi lisättäisiin lakiin perusteeksi, jonka nojalla palkasta ulosmitattaisiin toistaiseksi tai määrättynä aikana säännönmukaista pienempi määrä. Säännöstä hakijan velvollisuudesta ilmoittaa ulosottomiehelle muuttuneista tiedoista ehdotetaan tarkennettavaksi ja varojen erikseen talletusta koskevaa säännöstä muutettavaksi siten, että erikseen tallettaminen ei enää edellyttäisi koron kasvamista talletustilillä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2023. Uudistuksen vaatimien tietojärjestelmämuutosten vuoksi laki voi kuitenkin tulla voimaan aikaisintaan neljän kuukauden kuluttua sen hyväksymisestä ja vahvistamisesta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ulosottokaaren muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Lainmuutosten arvioidaan pienentävän velkojille tilitettävää perimistulosta vuodessa laskennallisesti noin 15,9 miljoonaa euroa, josta julkisoikeudellisten velkojien osuus olisi noin 5,7 miljoonaa euroa. Ulosottomaksutulojen arvioidaan pienenevän laskennallisesti noin 1,1 miljoonaa euroa vuodessa. Esityksellä on vaikutusta Ulosottolaitoksen työmääriin ja siten määrärahatarpeeseen. Tarvittavan pysyvän henkilöstöresurssin kustannukseksi on laskettu 325 000 euroa vuodessa. Lisämäärärahan tarve vuoden 2023 osalta momentilla 25.20.01 Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot on 244 000 euroa. Rahoitus esitetään vuoden 2023 osalta toteutettavaksi siirtämällä sanottu rahamäärä momentilta 25.01.01 Oikeusministeriön toimintamenot.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen