Hallituksen esitys OM/2022/138

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2022 18.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 146/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Juha Jokinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150039
Asia
Esityksen tarkoituksena on panna osaltaan täytäntöön direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2121. Kyseisen muutosdirektiivin johdosta osakeyhtiölain sulautumista koskevaan 16 lukuun ja jakautumista koskevaan 17 lukuun ehdotetaan lukuisia muutoksia. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi rajat ylittävää kotipaikan siirtoa koskeva uusi 17 a luku. Sisällöltään vastaavia muutoksia ehdotetaan myös vakuutus- ja rahoitusalan lainsäädäntöön ottaen huomioon toimialaan ja erityisesti toimiluvan myöntämiseen liittyvät erityispiirteet. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 31.1.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (RV)
Vaikutukset
Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Direktiivistä johtuva lakien täytäntöönpano edellyttää Patentti- ja rekisterihallituksen tietojärjestelmiin muutoksia v. 2023–2026. Työ- ja elinkeinoministeriö ehdottaa kustannusten kattamista talousarvioehdotuksessa momentilla 32.01.07 Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v). Vuonna 2023 kustannus on 500 000 euroa ja yhteensä arviolta 1,6 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen