Hallituksen esitys OM/2022/143

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2022 18.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi

HE 145/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Niklas Vainio, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150041
Asia
Esityksen tarkoituksena on mahdollistaa automaattinen päätöksenteko julkisessa hallinnossa. Esityksellä toteutetaan perustuslakivaliokunnan vaatimus siitä, että julkisen hallinnon automaattisen päätöksenteon on täytettävä hallinnon lainalaisuuden, julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvien hallinnon oikeusperiaatteiden asettamat edellytykset sekä turvattava asianosaisten oikeusturvan ja virkamiesten virkavastuun asianmukainen toteutuminen. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi EU:n tietosuojasäännösten edellyttämä kansallinen oikeusperusta automatisoitujen yksittäispäätösten tekemiseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi hallintolakia, julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettua lakia, digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annettua lakia, henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettua lakia sekä maakaarta. Esitys liittyy vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi (RV)
Vaikutukset
Esitys mahdollistaa automaattisen päätöksenteon jatkamisen sitä tällä hetkellä käyttävissä viranomaisissa (muun muassa Verohallinto ja Kansaneläkelaitos) ja mahdollistaa automaattisen päätöksenteon käyttöönottamisen muissa viranomaisissa. Esityksestä aiheutuu automaation käyttöä, valvontaa ja tiedonhallintaa koskevia velvoitteita automaattista päätöksentekoa tällä hetkellä käyttäville viranomaisille. Tästä syystä ehdotetulla lainsäädännöllä on vaikutuksia vuoden 2023 talousarvioesitykseen seuraavasti: 1 280 000 euroa momentille 28.10.01 (Verohallinto), 370 000 euroa momentille 28.10.02 (Tulli), 1 230 000 euroa momentille 28.20.01 (Valtiokonttori), 755 000 euroa momentille 28.30.03 (Digi- ja väestötietovirasto), 50 000 euroa momentille 28.92.03 (Rahoitusvakausvirasto), 2 500 000 euroa momentille 30.20.01 (Ruokavirasto), 96 000 euroa momentille 30.70.01 (Maanmittauslaitos) ja 270 000 euroa momentille 32.01.02 (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset). Tarvittavien toimenpiteiden arvioidaan nostavan automaattisten prosessien ylläpitokustannuksia yhteensä noin 6 miljoonalla eurolla vuodessa vuodesta 2023 alkaen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen