Valtioneuvoston kirjelmä OM/2023/8

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2023 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sekä neuvoston direktiiviksi tasa-arvoelimiä koskevista normeista

U 100/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Yrsa Nyman, p. 029 5150293

Asia

Komissio on 7 päivänä joulukuuta 2022 antanut kaksi direktiiviehdotusta tasa-arvoelimiä koskevista normeista. Ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tasa-arvoelimiä koskevista normeista naisten ja miesten yhdenvertaiseen kohteluun ja yhtäläisiin mahdollisuuksiin työssä ja ammatissa liittyvissä asioissa sekä direktiivin 2006/54/EY 20 artiklan ja direktiivin 2010/41/EU 11 artiklan kumoamisesta (COM(2022) 688 lopullinen) ja neuvoston direktiiviksi normeista tasa-arvoelimille, jotka toimivat asioissa, jotka koskevat henkilöiden rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumatonta yhdenvertaista kohtelua, uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatonta yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa ja naisten ja miesten yhdenvertaista kohtelua sosiaaliturvaa koskevissa asioissa ja tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan osalta sekä direktiivin 2000/43/EY 13 artiklan ja direktiivin 2004/113/EY 12 artiklan kumoamisesta (COM(2022) 689 lopullinen). Ehdotusten tavoitteena on luoda Euroopan unionin tasa-arvoelimille entistä vahvemmat puitteet yhdenvertaisen kohtelun ja yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseksi ja kaikenlaisen syrjinnän torjumiseksi eri yhdenvertaisuus- ja tasa-arvodirektiiveissä vahvistetuilla aloilla. Tavoitteena on vahvistaa tasa-arvoelimiä koskevat normit, joissa käsitellään niiden toimeksiantoa, tehtäviä, riippumattomuutta, rakennetta, toimivaltaa, saavutettavuutta ja resursseja, jotta varmistetaan, että ne voivat muiden toimijoiden ohella edistää tuloksellisesti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvodirektiivien täytäntöönpanoa, avustaa tuloksellisesti syrjinnän uhreja oikeussuojan saamisessa sekä edistää yhdenvertaista kohtelua ja ennaltaehkäistä syrjintää.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Ehdotetut direktiivit edellyttäisivät tasa-arvoelimiä koskevan kansallisen lainsäädännön tarkentamista joiltain osin, mutta suurelta osin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettua sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaa koskeva lainsäädäntö täyttää jo nyt ehdotettujen direktiivien sisältöä. Direktiiviehdotukset sisältävät tasa-arvoelinten menettelyä koskevaa sääntelyä, mikä edellyttäisi kansallisen lainsäädännön muuttamista.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen