Valtioneuvoston asetus OM/2023/8

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.11.2023 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus edunvalvojan palkkion suuruudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Hallitusneuvos Päivi Tiainen-Hyrkäs, p. +358 295 150 262

Asia

Valtioneuvoston asetus edunvalvojan palkkion suuruudesta on ollut voimassa muuttumattomana 1.1.2013 alkaen. Asetuksen 3 §, 4 §:n 1 ja 2 momentti sekä 5 §:n 1 momentti esitetään muutettavaksi. Perusmaksut 280 euroa ja 440 euroa korotettaisiin 330 ja 520 euroon ja näitä erottava vuosituloraja korotettaisiin 15 000 euroon. Toimenpiteistä nyt perittävät lisämaksut 200, 300 tai 600 euroa olisivat muutoksen jälkeen 240, 400 tai 750 euroa. Palkkio voisi olla muutoksen jälkeen 19 % maksajan laskennallisesta vuositulosta, kun se nyt voi olla enintään 18 %.

Asetusehdotuksesta saaduissa lausunnoissa korotuksia on pidetty tarpeellisina ja asianmukaisina.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan tammikuun 1 päivänä 2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen edunvalvojan palkkion suuruudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.