Delreformen av diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen och de lagar som har samband med den reviderades delvis från och med den 1 juni 2023. I fråga om vissa ändringar finns det en övergångsperiod i lagen, dvs. en del av ändringarna ska genomföras inom två år från lagens ikraftträdande.

De viktigaste ändringarna i reformen:

  • Diskrimineringsombudsmannen har i fortsättningen behörighet att behandla enskilda fall av diskriminering i arbetslivet. 
  • Främjandet av likabehandling och likabehandlingsplaneringen utvidgades till att gälla anordnare av småbarnspedagogik och serviceproducenter inom småbarnspedagogiken per verksamhetsställe. Kommunen ansvarar ändå för att det för de aktörer inom familjedagvården och den kommunala öppna småbarnspedagogiska verksamheten som är verksamma på kommunens område utarbetas gemensamma jämställdhetsplaner i samarbete med dessa aktörer i stället för en separat plan för varje verksamhetsställe.
  • Till skyldigheterna att främja likabehandling i fråga om utbildningsanordnare och myndigheter fogades ett omnämnande av kravet på att bedöma hur verksamheten påverkar olika befolkningsgrupper.
  • Arbetsgivarens skyldigheter att främja likabehandling preciserades och det fogades en skyldighet att bedöma likabehandlingen också i fråga om anställning.
  • Till definitionen av trakasserier fogades ett omnämnande om människogrupp.
  • Utbildningsanordnarnas skyldighet att ingripa i trakasserier som de fått vetskap om.
  • Bestämmelserna om rimliga anpassningar preciserades.
  • Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden kan rekommendera betalning av gottgörelse.
  • Ett ärende kan föras till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden utan att det finns ett namngivet offer.