Hyppää sisältöön
Media

Työryhmän mielestä asiakkaansuojaa julkisissa hyvinvointipalveluissa tulisi parantaa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 22.3.2011 8.30
Tiedote -

Oikeusministeriön työryhmän mielestä julkisen hyvinvointipalvelun asiakkaan oikeusasemaa tulisi lähentää samankaltaisen palvelun yksityiseltä elinkeinonharjoittajalta hankkivan kuluttajan asemaan. Työryhmä keskittyi työssään sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluihin.

Tällä hetkellä julkisen palvelun asiakkaan oikeusasemassa on puutteita. Esimerkiksi oikeudesta saada rahallista korvausta palvelun puutteellisuuden perusteella ei ole selkeitä sääntöjä.

Asialla on merkitystä, sillä julkisten palveluiden tuottaminen on tullut yhä monimuotoisemmaksi. Perinteisten julkisyhteisön itse tuottamien palvelujen ohella palveluja järjestetään yhä enemmän ostopalveluina. Myös palvelusetelien avulla hoidettavat kuntien palvelut ovat yleistymässä. Ihmisten mahdollisuudet valita eri julkisten palveluiden ja myös julkisten ja yksityisten palveluiden välillä ovat lisääntyneet.

Työryhmä pitää tärkeänä luoda selkeät säännökset muun muassa siitä, kenen puoleen asiakas voi kääntyä ja mitkä hänen oikeutensa ovat, jos palvelu on puutteellinen. Lähtökohtana tulisi työryhmän mukaan olla, että julkisen palvelun asiakkaan saama oikeussuoja vastaisi kuluttajan oikeussuojaa.

Asiakkaalla olisi tapauksesta riippuen oikeus vaatia palvelun järjestäjältä virheen oikaisua, palvelusta perityn maksun alentamista ja vahingonkorvausta.Jos kyse on julkisyhteisön ostopalveluna hankkimasta palvelusta, julkisyhteisö olisi ns. isännänvastuussa myös palvelun tuottajan virheistä aiheutuneesta vahingosta. Asiakkaalla olisi halutessaan oikeus kohdistaa virheen johdosta vaatimuksia myös suoraan palvelun tuottajaan silloin, kun virhe ilmenee tämän suorituksessa. Työryhmän laatima alustava lakiluonnos sisältää erityiset säännökset myös asiakkaan esittämien hyvitysvaatimusten käsittelystä.

Edellä tarkoitettuja virheen seuraamuksiin liittyviä säännöksiä ei olisi tarpeen soveltaa palvelusetelillä hankittaviin sosiaali- ja terveyspalveluihin, sillä palvelusetelin saaneen asiakkaan oikeusasema on tältä osin asianmukaisesti järjestetty jo vuonna 2009 tehdyssä lainsäädäntöuudistuksessa.

Työryhmän laatima lakiluonnos sisältää myös palvelun markkinointia koskevia säännöksiä. Säännökset vastaavat kuluttajansuojalain markkinointia koskevia perusperiaatteita.

Asiakkaan oikeuksiin pääsemisen edistämiseksi työryhmä laajentaisi myös kuluttajariitalautakunnan toimivaltaa. Toisin kuin nykyisin, lautakunta voisi käsitellä julkisiin palveluihin liittyviä asiakkaiden hyvitysvaatimuksia myös silloin, kun kyse on julkisyhteisön itse tuottamista tai ostopalveluina hankkimista palveluista. Myös julkisen palvelun asiakkaan neuvontaa ehdotetaan kehitettäväksi tapauksissa, joissa palvelu on osoittautunut puutteelliseksi.

Työryhmän raportti lähtee seuraavaksi laajalle lausuntokierrokselle, minkä jälkeen arvioidaan, millaiseen jatkovalmisteluun raportin ja lausuntopalautteen pohjalta on tarkoituksenmukaista ryhtyä.

Lisätiedot:
työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, 09 1606 7514
(ei tavoitettavissa 24.3. - 6.4.2011), ja työryhmän jäsen, lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila, puh. 09 1606 7719 (paikalla aikaisintaan 28.3.), s.posti: [email protected]

Työryhmän mietintö

Tietoa hankkeesta

Sivun alkuun