Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp anser att kundskyddet vid offentliga välfärdstjänster bör förbättras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2011 8.30
Pressmeddelande -

Justitieministeriets arbetsgrupp anser att skillnaderna mellan den rättsliga ställningen för en kund inom offentliga välfärdstjänster och ställningen för en konsument som skaffar motsvarande tjänster av en privat näringsidkare ska minskas. I sitt arbete koncentrerade sig arbetsgruppen på social-, hälsovårds-, rehabiliterings- och utbildningstjänsterna.

För närvarande finns det brister i den rättsliga ställningen för en kund inom offentliga tjänster. Det finns inga tydliga regler till exempel om rätten för en kund att få ersättning i pengar på basis av brister i tjänsterna.

Frågan är av betydelse, för produktionen av offentliga tjänster har blivit allt mångformigare. Förutom de traditionella tjänster som offentliga samfund själva producerar ordnas tjänster i allt större utsträckning som köptjänster. Dessutom blir det allt vanligare med kommunernas tjänster som ordnas med hjälp av servicesedlar. Människors möjligheter att välja mellan å ena sidan olika offentliga tjänster och å andra sidan mellan offentliga och privata tjänster har förbättrats.

Arbetsgruppen anser det vara viktigt att tydliga bestämmelser ska utarbetas bland annat angående vem kunden kan vända sig till och vilka hans eller hennes rättigheter är ifall tjänsten har varit bristfällig. Utgångspunkten ska enligt arbetsgruppen vara att rättsskyddet för en kund inomoffentliga tjänster är likartat med rättsskyddet för en konsument.

Kunden ska beroende på fallet ha rätt att kräva att serviceanordnaren avhjälper felet, att avgiften för tjänsten sänks och att skadestånd betalas. Om det är fråga om tjänster som ett offentligt samfund har skaffat i form av köptjänster, ska det offentliga samfundet bära principalansvaret också för skada som orsakats av fel hos serviceproducenten. Vid tjänster som skaffats som köptjänster ska kunden, om han eller hon så önskar, ha rätt att rikta yrkanden med anledning av felet också direkt till serviceproducenten. Det preliminära lagutkast som arbetsgruppen utarbetat innehåller särskilda bestämmelser även om behandlingen av kundens yrkanden på gottgörelse.

Man behöver inte tillämpa ovannämnda bestämmelser som hänför sig till påföljder för fel på de social- och hälsovårdstjänster som ordnas med utnyttjande av servicesedlar, för den rättsliga ställningen för en klient som fått en servicesedel har i detta avseende slagits fast redan i samband med lagstiftningsreformen gällande servicesedlar år 2009.

Lagutkastet innehåller också bestämmelser om marknadsföring av tjänster. De föreslagna bestämmelserna motsvarar de grundläggande principerna för marknadsföring i konsumentskyddslagen.

För att främja förverkligandet av kundernas rättigheter föreslår arbetsgruppen även att konsumenttvistenämndens befogenheter ska breddas. Till skillnad från nuvarande situation ska nämnden enligt förslaget kunna behandla kundernas yrkanden på gottgörelse i anslutning till offentliga tjänster också när det är fråga om tjänster som ett offentligt samfund har producerat själv eller skaffat som köptjänster. Arbetsgruppen föreslår också att det utvecklas rådgivning för kunder inom offentliga tjänster i de fall då tjänsten har visat sig vara bristfällig.

Arbetsgruppens rapport ska härnäst skickas ut på en omfattande remissbehandling, varefter det på basis av rapporten och remissvaren ska bedömas hurdan fortsatt beredning som behövs.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, 09 1606 7514
(inte anträffbar 24.3.-6.4.2011) och arbetsgruppens medlem, lagstiftningsrådet Tuomo Antila, tfn 09 1606 7719 (anträffbar tidigast 28.3.), e-post: fö[email protected]

Arbetsgruppens betänkande

Information om projektet (på finska)

Tillbaka till toppen