Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa uutta turvallisuustutkintalakia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 12.2.2010 9.45
Tiedote -

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa uuden turvallisuustutkintalain säätämistä nykyisen onnettomuustutkintalain tilalle.

Nykyinen laki käsittää säännökset suuronnettomuuksien ja niiden vaaratilanteiden sekä ilmailussa, raideliikenteessä ja vesiliikenteessä tapahtuneiden onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta. Näiden lisäksi työryhmä ehdottaa, että jatkossa turvallisuustutkinta voitaisiin tehdä harkinnan mukaan myös muun onnettomuuden tai vaaratilanteen johdosta. Tutkinnan tarkoituksena olisi turvallisuuden lisääminen ja vastaavien tapahtumien ennalta ehkäiseminen.

Lisäksi ehdotetaan, että turvallisuustutkinta voitaisiin suorittaa myös sellaisista erityisen vakavista poikkeuksellisista tapahtumista, jotka eivät ole onnettomuuksia. Päätöksen tutkintaryhmän asettamisesta tekisi valtioneuvosto, ja ryhmä toimisi oikeusministeriön yhteydessä. Aiemmin tällainen tutkinta on tehty kahdesti vuosina 2007 ja 2008 kouluampumistapausten jälkeen erityislain nojalla.

Uuteen lakiin sisältyisi säännökset mm. turvallisuustutkinnan organisoinnista ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Onnettomuuksien tutkinnasta vastaisi edelleen Onnettomuustutkintakeskus, jonka nimi ehdotetaan muutettavaksi Turvallisuustutkintakeskukseksi.

Tutkijaryhmän jäsenyyttä ja ulkopuolisten asiantuntijoiden asemaa selkeytettäisiin. Tutkijoiden toimivaltuuksia, mm. tiedonsaantioikeuksia täsmennettäisiin perustuslain edellyttämällä tavalla. Uutta olisi oikeus saada tutkintaa varten välttämättömiä teletunnistetietoja. Lakiin ehdotetaan otettavaksi myös säännös siitä, milloin turvallisuustutkinnassa saatuja salassa pidettäviä tietoja voidaan luovuttaa muille viranomaisille, esimerkiksi esitutkintaviranomaisille ja syyttäjille.

Tutkintaselostuksessa annettujen turvallisuussuositusten toteutumista seurattaisiin nykyistä tarkemmin. Seurannasta vastaisi Turvallisuustutkintakeskus. Suositukset voitaisiin osoittaa suoraan esim. kotimaisille tai ulkomaisille viranomaisille, muille valtioille tai yrityksille.

Ehdotukseen on jätetty kaksi eriävää mielipidettä, joista toinen koskee salassa pidettävien tietojen luovuttamisen edellytyksiä ja toinen poikkeuksellisen tapahtuman tutkintaa koskevien säännösten sijoittamista erillislakiin.

Lisätiedot:
työryhmän puheenjohtaja, varatuomari Kari Lehtola, puh. 050 559 9100
työryhmän sihteeri, lainsäädäntösihteeri Minna Laherto, puh. 09 1606 7661
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun