Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår en ny lag om säkerhetsundersökningar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.2.2010 9.45
Pressmeddelande -

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår att en ny lag om säkerhetsundersökningar stiftas för att ersätta den nuvarande lagen om undersökning av olyckor.

I den nuvarande lagen ingår bestämmelser om undersökning av storolyckor och olyckstillbud som kunde ha lett till en storolycka samt olyckor och olyckstillbud som har inträffat vid luftfart, spårtrafik och sjötrafik. Utöver dessa föreslår arbetsgruppen att en säkerhetsundersökning enligt prövning ska kunna göras även på grund av övriga olyckor och olyckstillbud. Syftet med undersökningar är att öka den allmänna säkerheten och att förebygga motsvarande händelser.

Därtill föreslås det att säkerhetsundersökningen även ska kunna göras på grund av sådana särskilt allvarliga och exceptionella händelser som inte är olyckor. Ett beslut om tillsättning av en undersökningsgrupp ska fattas av statsrådet, och gruppen ska verka i anslutning till justitieministeriet. Sådana undersökningar har gjorts två gånger tidigare, efter skolskjutningarna år 2007 och 2008, på grundval av en speciallag.

I den nya lagen ska ingå bestämmelser om bl.a. organisering av en säkerhetsundersökning och om internationellt samarbete. Centralen för undersökning av olyckor, vars namn föreslås ändras till Säkerhetsundersökningscentralen, ska fortfarande ansvara för undersökning av olyckor.

Medlemskap i en undersökningsgrupp och ställning av utomstående experter ska klargöras. Utredarnas befogenheter, bl.a. rätt att erhålla upplysningar, ska preciseras på det sätt som grundlagen förutsätter. En nyhet är rätten att få teleuppgifter som är nödvändiga för en undersökning. Dessutom föreslås en ny bestämmelse om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter som har erhållits i en säkerhetsundersökning till andra myndigheter, till exempel förundersökningsmyndigheter och åklagare.

Verkställande av säkerhetsrekommendationer som ges i en undersökningsrapport ska kontrolleras mer noggrant än för närvarande. Säkerhetsundersökningscentralen ska vara ansvarig för denna kontroll. Rekommendationerna ska kunna direkt inriktas t.ex. på inhemska eller utländska myndigheter, andra stater eller företag.

Två avvikande meningar har anmälts till förslaget, av vilka den ena gäller förutsättningarna för utlämnande av sekretessbelagda uppgifter och den andra placeringen av bestämmelser om undersökning av en exceptionell händelse i en separat lag.

Närmare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, vicehäradshövding Kari Lehtola, tfn 050 559 9100
arbetsgruppens sekreterare, lagstiftningssekreterare Minna Laherto, tfn 09 1606 7661
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen